Отчетно събрание на ЛРС „Странджа“ – град Болярово

 IMGP9599На 18 май 2018 година (по решение на Управителния съвет на Ловно-рибарско сдружение „Странджа”- град Болярово, с Протокол №1 от 19.03.2018 г.) , на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Ловно-рибарско сдружение „Странджа“ – град Болярово (област Ямбол) проведе своето отчетно събрание.

          Скъпи гости, уважили събранието бяха: инж. Васил Василев (председател на Национално ловно-рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България), инж. Николай Мишинев (директор на Държавно горско стопанство – Елхово) и г-н Апостолов ( представител на ръководството на Гранично полицейско управление – Болярово).

За председател на събранието бе избран Ончо Николов, а за протоколчик – Филка Кръстева.

IMGP9604По първа точка от дневни ред председателят на ЛРС „Странджа“, общинският кмет Христо Христов, представи през делегатите и гостите подробен и изчерпателен отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2017 г.

Провеждането отчетното събрание съвпада  с година, в която се навършват 120 години от създаването на Съюза  на ловците и риболовците в България, когато на  30.06.2018 год. в гр.Карлово  ще се проведе Националния  ловен събор, се подчертава в началото на отчета. На 25.10.2017 год. в град Ямбол се проведе среща на новоизбрания председател на НЛРС-СЛРБ, г-н  Васил  Василев с ловно-рибарските сдружения на  Южна България. На този работен форум беше проведен откровен разговор -дискусия, относно какво членовете на местните сдружения смятат, че трябва да се промени  в работата на Националната организация, такаче да си бъдем взаимно полезни. Обсъдени бяха още въпроси относно: необходимостта от по-широк медийна политика,за да бъде Националната организация разпознаваема от IMGP9600обществеността ,да има информация за дейността и  ,,указване съдействие при нужда към Сдруженията,при възникване на проблеми с други  институции, проблеми при събирането и предаването на проби за болестта африканска чума, партньорство на Националното  ловно сдружение с Държавата и промените в Закона за лова и опазване на дивеча.

На дневен ред пред Националната организация стои проблема с африканската чума. Тя се разпространява в  Източна Европа и през 2017 година бяха засегнати още две държави- Чехия и Румъния. Основната борба с болестта е намаляване плътността на популацията от диви свине, като метод   за  ограничаване на риска от проникване в България. В тази връзка НЛРС, в писмо до земеделския министър  Румен  Порожанов, даде предложение намаляване  разрешителните  за индивидуален лов на дива свиня да, стане 1 лв. Предложението беше прието, като се спазва Правилника за Прилагане закона  за лова и опазване на дивеча.

IMGP9609Общата ловна площ, която стопанисва  ЛРС „Странджа“-  град Болярово е   51099,3 хектара. В изпълнение на Програмата за стопанисване и развитие на дивечовите запаси, разработени от ловното сдружение съгласно изискванията на ЗЛДО и неговия правилник, както и средствата, набрани чрез вноска стопанисване на дивеча през 2017г. значително е увеличен обема на ловно-стопанските мероприятия.                       

       В ловните райони, предоставени ни за стопанисване от ДГС-Елхово се извършват следните основни мероприятия на обитаващите  видове дивеч : установяване на запаса от едър и дребен дивеч и планиране на ползването; грижа за дивеча през зимата и размножителния период; разселване на дивеч в природата; регулиране числеността на хищниците и скитащите кучета; изготвяне на графици за ползване и организиране на ловните излети.

IMGP9618След обобщаване на данните от пролетната таксация, се отчита следното. По отношение на сърната, има райони, където тя превишава допустимия запас, по данни от таксацията нейният брой е 782. Запасът на дивата свиня за периода е завишен. Допустимият запас па ЛУП за  2018 г е 108 бр., а се отчитат 328 бр. За 2017 година при план 280 бр. се отчита отстрел 250. Това е пряк резултат от целогодишните грижи на ловците, изразяващо се основно в подобряване на хранителната база, което е предпоставка за трайно настаняване на този вид в подходящите за него местообитания и по-доброто му възпроизводство. След стимулирането на земеделските производители от Европейските фондове, разораха се и се засяха изоставените ниви. Повиши се значително хранителната база, но ние не бива да разчитаме само на това. Необходимо е да се подхранват ловните райони целогодишно. Благоприятно влияние оказва и спазването на принципа от все повече дружини при груповото ловуване да не се стреля по свине-майки. През отчетния период отстрела е 76,5%  от планирания. Най-добър отстрел отчитат дружинките от селата: Г. Шарково, Г. Крушево, Воден, Странджа и Крайново.

И през отчетния период запасите от заекостават незадоволителни, независимо, че през пролетната таксация отчитаме леко завишение на коефициента на прираст. По решение на УС и през тази година не се ловува на заек организирано.

Голяма част от ловните полета на сдружението са благоприятни за обитаване от яребица и след успешното стартиране на националната програма за изкуствено отглеждане на яребица, се забелязва стабилизиране на запаса. През последните години в състава на дружините влязоха млади хора. Те ползват чистопородни кучета-птичари. Ловът на пернат дивеч вече навлиза интензивно в районите на дружините, което предразполага към друго по-отговорно отношение към този вид дивеч. Радващо е, че кошарите започнаха да се възстановяват. За в бъдеще там основно трябва да се разселва кеклика. Колхидският фазан е друг многогодишен обитател на нашите полета.

Хищните видове дивеч заемат съществен дял от фауната в нашия район. Но през отчетния период не са проведени хайки, поради промените в ЗЛОД

Мероприятията по създаването и поддържането на хранително-защитна база през отчетния период бяха съобразени с разчетите на ловоустройствените проекти на ловните райони и с действителните запаси от едър и дребен дивеч.

Няма констатирани груби нарушения и бракониерски прояви. Констатацията е, че като цяло се спазват изискванията на ЗЛОД и неговия правилник. Редовно се вземат разрешителни за лов, попълват се правилно и се връщат в определените от Закона срокове с малки изключения, но все още има какво да се желае.

В сдружението членуват 14 ловно-рибарски дружини с 450 членове

След този отчет, бяха представени и приети и: отчет за финансовото състояние за 2017 г.; отчет на КРК на сдружението за 2017 г.; бюджета на сдружението за 2018 г.

За делегат на Общото събрание на НЛРС-СРЛБ бе избран г-н Христов, а за резервен – Николай Вълчев.

Множество бяха изказванията и разискванията от присъстващите членове на дружинките. Те поставиха проблемите си, на голяма част от тях получиха отговор от инж. Василев, определени ангажименти пое и инж. Мишинев.

Инж. Василев сподели радостта си да бъде гост на това събрание. След избирането му а председател на НЛРС-СРЛБ, е има възможността да се засече няколко пъти на различни мероприятия с председателя на ЛРС „Странджа“ и има информация за активната дейност на сдружението. Не скри възхитата си от красивия район, който за пръв път има удоволствието да посети. Много обстойно разказа за нормативната уредба и законите, за чиито промени продължават да настояват и няма да се откажат, тъй като именно определени закони спират много от дейностите и ограничават ловните дружинки в доста отношения. Проблемите не са само на местно ниво, дори и не национално, изискванията са съобразени и уеднаквени за всички страни, членуващи в ЕС – оттам идват и ограниченията.

Тепърва ще се търсят решения, инж. Василев призова всички дружинки да се включат в дейностите, които предстоят, за да може всички заедно да опитат да решат проблемите.

 

Лора Величкова

 

About the Author :

Leave a reply