Отчетно събрание на ЛРС „Странджа“ – град Болярово

IMG_0153На 15 май 2019 година (по решение на Управителния съвет на Ловно-рибарско сдружение „Странджа”- град Болярово, с Протокол №1 от 05.03.2019 г.) , на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Ловно-рибарско сдружение „Странджа“ – град Болярово (област Ямбол) проведе своето отчетно събрание.
Гости, уважили събранието бяха представителите на Държавно горско стопанство – Елхово Киро Киров (заместник-директор на) и Димитрина Димитрова.

По първа точка от дневния ред председателят на ЛРС „Странджа“, общинският кмет Христо Христов, представи през делегатите и гостите подробен и изчерпателен отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2018 г.

IMG_0163Господин Христов започна с това,че председателят на Управителният съвет на НЛРС-СЛБР господин Васил Василев и Управителния съвет на Националната организация получиха своята пълна легитимност. Това стана с взето решение на 14 март 2019 г. от Софийски градски съд за вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел промените в ръководството.

Направени бяха и някои промени в устава на НЛРС-СРЛБ: нормата за представителност на делегатите на Общото събрание се определя на квотен принцип, изчислен на основание заплатен членски внос по реда на чл. 15 от Устава на Националното сдружение за броя на членовете на сдружението. В тази връзка всички членове НЛРС-СЛБР са длъжни до 1 март на всяка календарна година да подават декларация, отразяваща актуалния брой на членовете (ловци и риболовци), заверили членството си за съответната календарна година. Неподаването на посочените документи в срок, представлява основание за прекратяване на членството по реда на чл. 17, ал.11 т. 3.

IMG_0159На 30 юни 2018 г. ЛРС „Странджа“ – Болярово взема участие в Националния ловен събор в с. Ведраре (община Карлово) по случай 120-годишнината от създаването на  НЛРС-СРЛБ. Близо 10 хиляди ловци и риболовци са взели участи, сред тях и представители на ЛРД към ЛРС „Странджа“. В тази връзка, г-н Христов призова всички членове на сдружението да са по-активни в подобни мероприятия.

Общата ловна площ, стопанисвана от ЛРС „Странджа“ – Болярово е 51 009, 3 хектара. В ловните райони, предоставени за стопанисване от ДГС-Елхово, се извършват следните основни мероприятия на обитаващите видове дивеч: установяване на запаса от едър и дребен дивеч и планиране на ползването; грижа за дивеча приз зимата и размножителния период; разселване на дивеч в природата; регулиране числеността на хищниците и скитащите кучета; изготвяне на графици за ползване и организиране на ловни излети.

IMG_0158Изхождайки от това, че пролетната таксация е основно ловно-стопанско мероприятие, след проведената, съвместно с представители на ДГС-Елхово, на 16 март 2019 г., бяха обобщени данни и отчетени конкретните резултати. От тях е видно, че запасите на благородния елен се стабилизират, но планирания отстрел не се е осъществил поради липса на интерес на ловци от чужбина. Стабилизиране през отчетния период има и при сърната, тъй като се ловува само подборно, което е дало положителни резултати и дори има райони, където тя надвишава допустимия запас. Запасът на дивата свиня също е завишен – при допустим брой на ЛУП за 2109 г. 108, се отчитат 328 от този вид дивеч. Най-добър отстрел отчитат дружинките на Шарково, Воден, Странджа, Крайново и Горска поляна.

IMG_0170Незадоволителен остава запаса на заека, независимо от лекото завишаване на коефициента на прираст, отчетено при пролетната таксация. Голяма част от ловните полета на сдружението са благоприятни за обитаването на яребицата, забелязва се стабилизиране на запаса след успешното стартиране  на националната програма за изкуствено отглеждане. Независимо, че районът не е много подходящ за колхидски фазан, ще продължи разселването на по-малко на брой на многогодишния обитател на полетата ни.

Хищниците заемат съществен дял от фауната на района на сдружението. В рамките на няколко месеца бяха отстреляни 18 вълка, безспорно популацията им е много увеличена и животновъдите страдат от набезите на вълци и чакали. Ловците се стремят да помагат при сигнали на пострадали стопани – два вълка има отстреляни в района на Ситово и Иглика преди дни.

IMG_0164Широко дискутиран бе отчетът и множеството проблеми, които поставя. Председателите, а и членовете на много голяма част от дружинките взеха отношение по въпросите и проблемите, които ги тревожат и потърсиха съдействие от г-н Христов не само като председател на сдружението, но и като общински кмет.

Петко Пенчев (председател на ЛРД – с. Горска поляна) сподели нестихващите си тревоги за електропастирите, които пречат не само на тяхната дружинка. Председателят на ЛРД – с. Попово Лъчезар Димитров засегна проблема с множеството пасища на земеделски стопани, граничещи с ловищата и помоли за съдействие и търсене на решения. Стоян Станков (председател на ЛРД – с. Крайново) попита възможно ли е да се спазват правилата еднакво и стриктно във всички дружинки по отношение на брой членове, заплащане на членски внос и т.н. Председателят на ЛРД – с. Дъбово потърси съдействие за решаване на проблема с външните членове на дружинката и помоли за конкретно решение. За голямата популация на вълци и чакали и конкретни решения за техния отстрел постави въпрос Георги Тончев (член на ЛРД – с. Шарково).

На вниманието на присъстващите бяха представени и отчета на Контролно-ревизионната комисия за 2018 година (от председателят й Ончо Ончев) и планирания бюджет за 2019 година (от счетоводителя на сдружението Филка Кръстева). Бяха обсъдени и приети и те, заедно с отчета за дейността през изминалата година.

За делегат на Общото събрание на НЛРС-СРЛБ на 14 юни 2019 г. в София бе единодушно избран председателят на Сдружението Христо Христов.

В последната точка, председателят на ЛРС „Странджа“  г-н Христов представи на вниманието на делегатите решение, взето от Управителния съвет на Сдружението от заседанието на 13 април 2019 година. То засяга встъпителния членски внос – да бъде различно за местни и външни ловци, желаещи да станат членове на дружинките от ЛРС „Странджа“. Почти единодушно бе прието встъпителният членски внос за местни ловци да е такса в размер на 100 лева, а за външни лица, желаещи да станат членове на местни дружинки – 500 лева. Като таксите ще се разпределят поравно (50 процента за ЛРС „Странджа“ и 50 процента за съответната ловно-рибарска дружинка).

IMG_0171 IMG_0173 IMG_0174 IMG_0175

Лора Величкова

 

About the Author :