Отчетно-изборно събрание на Пенсионерски клуб – Болярово

IMGP2274На 6 юли 2016 година от 10 часа се проведе годишното отчетно-изборно събрание на пенсионерски клуб „Болярка” – град Болярово. Гости на събранието бяха кметът на община Болярово Христо Христов и председателят на областния съвет „Съюз на пенсионерите – 2004”.

За председател на събранието бе избрана София Минева, а за протоколист – Ганка Иванова. Събранието започна с едноминутно мълчание в памет на починалите членове.

IMGP2275По първа точка от дневния ред председателят на клуба Елена Николова поднесе на присъстващите отчета за дейността през 2015/2016 година. От него стана ясно, че днес клубът наброява 62 членове. През 2015 и 2016 г. са отписани 8, починал – един, а новоприетите са 17. Клубът има за цел да съдейства за поддържане на социални контакти, засилване на социалната интеграция и подобряване качеството на живот на възрастните хора. Разнообразни са дейностите на клуба, интересен е социалният живот на членовете му. Отбелязват се всички празници – в тясно сътрудничество с народно читалище „Възраждане -1912 г.”. Множество са участията и наградите на певческата група от пенсионерки към читалището. Интересни са организираните екскурзии, на които пенсионерите ходят, гостуванията на други клубове и посрещане на гости от тях.

IMGP2276Ежедневно членовете се събират в клуба, който има много добра материална база, благодарности, за което председателката изказа на общинския кмет. За поддържането на тази база благодарности заслужи служителката Тинка Димитрова, която пенсионерите сами са пожелали да поддържа ежедневно клуба, за да са винаги отворени вратите му за тях.

IMGP2280Представен бе и отчета за финансовото състояние и заедно с първия, бяха единодушно одобрени и приети от присъстващите членове.

Множество бяха мненията и предложенията при обсъждането, похвалите и споделяне на част от проблемите. Общото мнение се затвърди като цяло, че повече е положителното, свършено през периода.

IMGP2281Отношение взеха Димитър Димитров, Димитър Ялъмов, Керана Карастоянова, Калина Георгиева, Недка Ангелова и др.

Областният председател на пенсионерите Д. Димитров също изказа възхищението си от мноогобразната дейност на клуба  и активността на председателката Елена Николова, която е сред основателките на областния клуб и вече 12 години активно участва в обществената дейност. Той ги покани за пореден път да бъдат участници в прегледа на художествената самодейност на пенсионерските клубове, който тази година ще е на посветен на Деня на независимостта и ще се проведе на 17 септември.

IMGP2282Общинският кмет Христо Христов също приветства пенсионерите за богатата дейност и разнообразието от мероприятия. Като представител на местната власт, той винаги е стоял близо до тях и се отзовавал на всяко искане, благодарност, за което му се изказа многократно в този ден. Господин Христов ги призова да са все така дейни и още по-задружни и им връчи парична премия от сто лева, която да използват по своя преценка.

IMGP2289След изказванията и премането на отчетите, дойде ред и на избора на ново ръководство и нова Контролно-ревизионна комисия. Съставът на новата комисия е: Николинка Димитрова Михалева (председател), Донка Тодорова Василева (член) и Мария Йорданова Костадинова (член). В новото ръководство влизат: Тодорка Димова Атанасова, Елена Михалева Николова, Стоянка Стефанова Дженкова, Тинка Христова Димитрова, Калинка Илиева Георгиева, Гана Митева Иванова, София Димитрова Минева, Васил Анастасов Василев, Янка Иванова Балджиева, Недка Василева Ангелова и Мара Петкова Христова.

IMGP2292Новото ръководство единодушно избра за председател Елена Михалева Николова. Нека й е честит отново този пост и да продължава все така енергично дейността си, заради която бе преизбрана така единодушно!

 

 

About the Author :