Отчетно-изборна кампания на общинските организации на БЧК-Ямбол

Ямбол, 22.12.2020

В съответствие с Устава на БЧК и изискването му за четиригодишен мандат на изборните ръководни и контролни органи, през периода 3 – 10 декември 2020г. се проведоха общинските Общи отчетно – изборни събрания на общинските организации на БЧК – Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, повишения риск от заразяване с COVID 19 и наложените ограничителни мерки, събранията се проведоха в електронна среда, дистанционно, при спазване изискванията на Устава на БЧК и Инструкцията за провеждане на отчетно-изборна кампания 2020/2021 в Български Червен кръст.

Събранията преминаха в две сесии, като през първата делегатите бяха запознати и приеха единодушно отчетните доклади за работата на общинските организации през периода 2017-2020г. и отчетите на Общинските контролни комисии. Подчертан бе огромният принос на доброволците, които не жалиха време и труд, абсолютно безкористно и всеотдайно работят за намаляване на уязвимостта, подкрепят най-нуждаещите граждани и местни общности общности.

През втората сесия и съгласно дневния ред се проведоха избори на председатели, зам.-председатели, членове на общинските ръководства, общинските контролни комисии и делегати на Областното общо събрание на БЧК-Ямбол. В резултат от гласуването, осъществено, чрез т. нар. форми за гласуване, членовете на общите събрания избраха: Трети мандат председател на Общинската организация на БЧК – Ямбол ще продължи да бъде г-жа Иванка Георгиева. За трети мандат също са преизбрани г-н Станчо Ставрев, председател на Общинската организация на БЧК – Тунджа и д-р Блага Георгиева, председател на Общинската организация на БЧК – Елхово. Г-жа София Минева ще продължи работата си като председател на Общинската организация на БЧК – Болярово за четвърти мандат. Членовете на Общото събрание на БЧК – Стралджа избраха г-н Димитър Андонов да бъде новият Председател на Общинската организация през следващите четири години.

Като следващи точки от дневния ред, новите делегати на Общинските общи събрания единодушно приеха Насоки за развитие през периода 2021/2024г. и планове за работа през 2021г.

Областен съвет на БЧК – Ямбол изразява искрена благодарност към всички членове и доброволци организацията, за неуморния труд, отдаденост, високата мотивация и положените усилия през годините, като им пожелава здраве, лични и професионални успехи!

СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply