Отстраняват единствения участник за доизграждане на болнчния комплекс?

DSC09315 Единственият участник в обществената поръчка за доизграждане на болничния комплекс към МБАЛ „Св. Пантелеймон” вероятно ще бъде отстранен. На 23 юли беше отворена ценовата оферта на участника и тя се оказа с над 10 млн. лв. по-висока от обявената прогнозна стойност. Офертата беше 30 668 055,61 лв. без ДДС и 36 801 666,73 лв. с ДДС, а обявената прогнозна стойност е 22 250 000 лв . без ДДС  и 26 700 000 лв. с ДДС.

DSC09321Единственият участник  в процедурата е Дружеството по Закона за задълженията и договорите „Хидро  Вод  строй”, в което влизат „Хидрострой ” АД София и „ВДХ ” АД София. Той подаде оферта на 8 юли, а на 9 юли се събра комисията, за да отвори офертите и да установи дали те отговарят на изискванията.

 

DSC09322Още на 2 юли е зададен въпрос към комисията: „ако при представянето на своето ценово предложение участникът е надвишил обявената прогнозна стойност на поръчката, то същият ще бъде ли отстранен от по-нататъшно участие в процедурата?” и отговорът на запитването е: „Както е посочено в Документацията за обществената поръчка, Участник, който е предложил обща цена за изпълнение на поръчката, надхвърляща прогнозната стойност, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата”.

DSC09327Представителите на медиите бяха допуснати само до отваряне на ценовата оферта и не присъстваха на останалата част от заседанието на комисията.

Според правилата комисията вероятно ще излезе с предложение участникът да бъде отстранен, но окончателното решение ще вземе възложителят – МБАЛ „Св. Пантелеймон”. Комисията беше в състав председател външният експерт инж. Евелина  Колева и членове – юрисконсултът на болницата Димитрина Димитрова и представителите на община Ямбол – инж. Радостин Евтимов, инж.  Иван Драгоев и Мария Караиванова, която влезе като резервен член.

Припомняме, че на 16 май беше обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за доизграждане  на болничния комплекс. В нея е заложено доизграждането  на блок 2, който е основната болнична сграда с главното приемно фоайе на болницата. Сградата включва операционен блок за цялата болница, отделения „Образна диагностика”, „Трансфузионна  хематология”, „Акушерство и гинекология”. В сутерена ще се намират зоните за стерилизация и дезинфекция, а блок 1 е стационарен блок с болнични отделения с 250 легла, административно-стопански блок, клиничните лаборатории  и консултативно-диагностичния блок. В обществената поръчка не се включват ниво приземен етаж (б. р. където вероятно ще бъде Спешно отделение, но то ще се изгражда по друг проект) и етаж 11 и 12.

На 8 май Министерски съвет прие решение за даване на съгласие за извършване на парична вноска в капитала на „Многопрофилна  болница за активно лечение „Св . Пантелеймон “ – Ямбол“ АД – Ямбол. Предвижда се капиталът на лечебното заведение да бъде увеличен с парични вноски в размер до 27 000 000 лв . за периода 2019 – 2021 г.

Съобщено беше, че увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на нови акции, след извършване на парични вноски – през 2019 г. – вноска в размер на 8 100 000 лв .; през 2020 г. – вноски в размер до 13 500 000 лв .; през 2021 г. – вноски в размер до 5 400 000 лв .

При последната промяна на капитала на болницата на 14 юни 2019 г. в Търговския регистър все още не беше записана промяната с 8,1 млн . лв ., а капиталът беше увеличен само с 484 673 лв . и вече е 10 749 090 лв.

Кандидатствалите  за участие в обществената поръчка фирми са с дългогодишен опит в строителството. В тях има и ямболско участие – според Търговския регистър представител на „Хидрострой ” е Живко Недев, бивш директор на Областно пътно управление – Ямбол, той е и член на Съвета на директорите на акционерното дружество, а „ВДХ ” АД е новото наименование на „Водстрой   98” и от 2016 г. е придобито от „Хидрострой ” АД.

Обществената поръчка за доизграждане на болничния комплекс към МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД може да бъде прекратена и да се обяви наново, но тепърва ще видим какво решение ще вземе ръководството на болницата. На този етап е ясно само, че довършването ще се забави.

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply