Отменени са всички такси в детските заведения в община „Тунджа“

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОт първи септември 2015 г., по предложение на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев и с Решение на Общинския съвет са отменени всички такси за посещаване на детски заведения на територията на общината.

Община „Тунджа” през последните години последователно провежда политика за подкрепа на децата и техните семейства.

Това една от специфични мерки в контекста на инициативата „Община –приятел на детето“, която допринася за повишаване благосъстоянието на децата чрез реализиране на тяхно основно право – правото на образование.

Отмяната на таксите за всички 557 деца в яслените и детски групи на общинските детски градини насърчава записването на децата и редовното посещение на детска градина.

Община „Тунджа” има добър опит и отчита положителни резултати от отмяната на таксите за децата в задължителна предучилищна възраст. За децата до четиригодишна възраст беше определена една от най–ниските такси в страната – до 14 лева, като са въведени редица други социални облекчения.

Постигнат е пълен обхват на децата в задължителна предучилищна възраст. С 13 на сто е повишен обхвата на децата в целодневните групи на детските градини. С 39 на сто е повишен обхвата на децата до 3 г. възраст в яслените групи на обединените детски заведения.

С разбирането, че детската градина е мястото, където протичат процесите на социализация и интеграция, община „Тунджа“ съчета инвестициите за развитието на мрежата от детски градини с реална подкрепа на децата и техните семейства.

Независимо от негативните социално-демографски тенденции ръководството на „Тунджа“ осигури достъп до детска грижа и предучилищна подготовка в съответствие с конкретните потребности. Така през 2012-2013 учебна година е разкрита една целодневна група /ЦДГ с. Бояджик/, през 2013-2014 учебна година са разкрити една целодневна група /ЦДГ с. Скалица/ и две яслени групи – в с. Кабиле и в с. Тенево, като детските градини са преобразувани в обединени детски заведения. През 2014-2015 учебна година е изградена нова детска градина и разкрити две целодневни детски групи в с. Хаджидимитрово.

Извършената през 2014 г. оптимизация на мрежата от детски градини на територията на община „Тунджа” е в съответствие с нормативните изисквания и гарантира достъпа до качествена предучилищна подготовка на всички деца от 44-те населени места.

Безплатното от 01.09.2015 г. предучилищното образование и грижи в ранна детска възраст за всички деца, които посещават общинските детски градини, ще допринесе за подобряване на училищната готовност на децата и ще има положителен ефект по отношение на превенцията на отпадането от образователната система.

 

About the Author :