Открито писмо до гражданите на Ямбол

001Уважаеми дами и господа,

В качеството си на Председател на областно представителство „Камара на строителите в България“ в област Ямбол и представляващ обединение „Зелена градска среда 2014“, което е участник в процедурата за възлагане на Обществена поръчка с предмет “ с предмет: „Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централна градска част на гр. Ямбол“ и в качеството си на Изпълнителен директор на водещия партньор в това обединение – „ПСФ Мостинженеринг“ АД бих искала да сведа до знанието Ви и да изкажа разочарованието си от работата на общинската администрация по отношение на този толкова важен за града ни проект.

Отново беше направено всичко възможно в процедурата да бъде допуснат само един единствен участник. С отстраняването на представляваното от мен Обединение беше ликвидирана възможността за осигуряване на състезателност в процедурата и бяха нарушени основните принципи, прокламирани в Закона за обществените поръчки – публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Обединение „Зелена градска среда 2014“ беше отстранено напълно незаконосъобразно и на чисто формално основание, при абсолютно противоречиви мотиви на Възложителя (кмета на Община Ямбол) и помощния му орган –  комисията, назначена от него за провеждане на процедурата. Няма да ви занимавам подробно с редицата нарушения на процедурата за възлагане на обществени поръчки. Най-общо това са неправилно тълкуване на закона, назначаване на комисия с минимален брой членове, липса на ключови специалисти по предмета на поръчката и т. н. Налице са повече от достатъчно основания за обжалване на Решението за определяне на изпълнител на поръчката. Това ни накара своевременно да подадем Жалба срещу това решение.

Убедени сме, че тази жалба ще бъде уважена от Комисията за защита на конкуренцията. Убедени сме, че и съдът ще потвърди нашата теза.

Въпреки това ще оттеглим жалбата си в името на общия интерес и защото и ние желаем благоустрояването на централна градска част да стане факт. Наясно сме, че общинското ръководство ще направи всичко по силите си, за да протака и шиканира процеса (имаме вече достатъчно горчив опит по прословутото и все още неприключило дело за Градски парк). По този начин неминуемо ще бъде застрашено изпълнението и най-вече финансирането на проекта, тъй като обществената поръчка е финансирана с европейски средства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, плащанията по която приключват през 2015 г. Не искаме по никакъв начин да застрашим реализирането на проекта, дори да се наложи да се откажем от законните си права и интереси. Не искаме също да пречим на развитието на икономиката в града и на местните дружества да работят по проекта, като по този начин реализират печалба както за себе си, така и за гражданите на града.

Оттегляме жалбата си, но остава въпросът: докога общинското ръководство ще налага тенденцията за възлагане на обществените поръчки на ръба на закона. Докога проектите ще се възлагат при предварително отстраняване на неудобните участници, а в случая и на оставянето само на един участник в процедурата. Прогнозната стойност на обществената поръчка е над 5,2 милиона лева. Предложената цена от определения за изпълнител е едва 2 700 лв. под максимално определената от възложителя. На вас оставям изводите от това обстоятелство.

27.08.2014 г.                                                                                                                                                                                                        С уважение към гражданите

       на гр. Ямбол: (инж. П. Петрова) 

About the Author :