Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

IMGP8872aНа 27 май 2014 година в 14 часа се състоя открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Строителни и монтажни работи по преустройство и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда бивша детска градина, находащя се в село Мамарчево в Център за настаняване от семеен тип на лица – целева група възрастни хора с деменция и Център за настаняване от семеен тип на лица – целева група възрастни хора” по проект „Преустройство и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда бивша детска градина, находащя се в село Мамарчево в Център за настаняване от семеен тип на лица – целева група възрастни хора с деменция и Център за настаняване от семеен тип на лица – целева група възрастни хора“ в изпълнение на Публичната инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

Комисия с председател Нина Терзиева (заместник-кмен на община Болярово) разгледа, оцени и класира предложенията на кандидатите, подали оферти в законоустановения срок. Фирмите, подали оферти за участие бяха четири: “АБС-Инженеринг – Н-ЕООД“, гр. Ямбол; “Инджов 19“ ЕООД-  гр. Ямбол; “Полисстрой“ЕООД, гр. Ямбол и “Арк Билдинг“ ООД- гр.Ямбол.

След отварянето на офертите, публичната част на заседанието приключи.

About the Author :