Открита е процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2018 г.

BoliarovoСъс заповед на кмета на община Болярово Христо Христов от 7 ноември 2017 година се открива процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2018 г. В заповедта се определя работна комисия с председател заместник-кмета на общината Нина Терзиева, която на основата на общинската стратегия за развитие, тригодишна бюджетна прогноза, предложенията на гражданите и ръководителите на бюджетни звена и  параметрите на бюджетните взаимоотношения с републикански бюджет да разработи проект за  бюджет 2018 по приходна и разходна част по параграфи, дейности и функции, по бюджетни разпоредители, по единната бюджетна класификация, като се приложат разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година и постановлението за неговото изпълнение, ЗПФ и Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,  изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ЗМДТ и Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, КСО, ЗБДОО за 2018, ЗЗО за 2018, ЗБНЗОК за 2018 година и др.

В заповедта се утвърждава бюджетен календар за дейностите по подготовката на проектобюджета за 2018 г. със съответните срокове и отговорници. В него срокът за представяне на предложения за проектобюджет 2018 г. е 30 ноември 2017 г. Първите общи заседания на кметския екип и общинския съвет за обсъждане на бюджетните насоки, разглеждане на предложенията и решения следва ще бъдат проведени през периода 04.12. – 15.12.2017 г.

До 20 дни след получаване на указания от Министерството на финансите ще се изготви  програма за приходите и план на разходите от бюджетните звена, предоставяне и обобщаване от гл. експерт БФСД за съставяне на бюджет 2018 г.; балансиране на приходите и разходите за държавни и местни дейности. След прегледа и одобрението на проекта от екипа по бюджета, предстои публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2018 г. (след публикуване на ЗДБРБ за 2018 г.). След публичното обсъждане ще бъдат обобщени направените предложения на публичното обсъждане и ще се направят корекции в първоначалната разработка.

Материалите ще по проекто бюджета ще се внесат в Общинския съвет, ще бъдат разгледани и приети на заседание на Общинския съвет. До десет дни след приемането му,  бюджетът ще бъде разработен по пълна бюджетна класификация и ще се обобщят бюджетите на ВРБК. До един месец след приемането на бюджета, следва  представянето му  пред Министерство на финансите и Сметна палата.

 

About the Author :