Открита е процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2017 година

bol1На основание заповед № РД-5-531 от 01.11.2016 г. на кмета община Болярово Христо Христов бе открита процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2017 г. С нея той определя служителите на общинската администрация, които да представят своите предложения, местата на които да се поставят кутии за предложения на обществеността. В тази заповед общинският кмет назначава  работна комисия, която на основата на  общинската стратегия за развитие, тригодишна бюджетна прогноза,  предложенията на гражданите и ръководителите на бюджетни звена и  параметрите на бюджетните взаимоотношения с републикански бюджет да разработи проект за  бюджет 2017 по приходна и разходна част по параграфи, дейности и функции, по бюджетни разпоредители, по единната бюджетна класификация, като се приложат разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година и постановлението за неговото изпълнение, ЗПФ и Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,  изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ЗМДТ и Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, КСО, ЗБДОО за 2017, ЗЗО за 2015, ЗБНЗОК за 2017 година и др.

В заповедта се утвърждава и  бюджетен календар за дейностите по подготовката на проектобюджета за 2017 г. със съответните срокове и отговорници. В него като краен срок за представяне на предложенията за проектобюджет за 2017 година е определена датата 2 декември 2017 година. Следват заседания на комисиите и останалите процедури по обсъждането и приемането на бюджета за 2017 година.

About the Author :

Leave a reply