Отдават на търг пасища и мери в община Болярово

logo_7801О Б Щ И Н А    Б О Л Я Р О В О, О Б Л А С Т    Я М Б О Л С К А 

З   А   П   О   В  Е  Д  № РД-5-369/29.07.2016 година 

                        На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл. 37и, ал.13 и 14 от ЗСПЗЗ, Решение № 142 взето с Протокол № 13/28.07.2016 г. на Общински съвет Болярово 

О Б Я В Я В А М:

                        1. Явен публичен търг на 12.08.2016 г. за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година /за стопанската 2016/2017год./ на свободните поземлени имоти пасища, мери и ливади – общинска собственост съгласно Приложение № 1 в землищата на общината на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

                        2.  На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, пасищата, мерите и ливадите, останали свободни след провеждането на търга между участниците по т. 1, се обявяват чрез публичен търг под наем на 19.08.2016г. за срок от 1 / една/ стопанска година /за стопанската 2016/2017год./  на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Търговете се обявяват с начални цени по населени места  за една година на един дка, както следва:

№ по ред

Землище

 

лв/дка

за имоти с НТП ливада за стоп.год.

лв/дка

за имоти с НТП мери, пасища  за стоп.год.

1.

Болярово

11.00

11,50

2.

Воден

11,00

10,00

3.

Вълчи извор

16,00

16,50

4.

Горска поляна

20.00

9.75

5.

Голямо Крушево

11,20

10.00

6.

Денница

16,00

12.50

7.

Дъбово

11,00

10,00

8.

Златиница

11,00

10,00

9.

Иглика

11,00

10,00

10.

Камен връх

11,00

10,00

11.

Крайново

11,00

10,00

12.

Малко Шарково

11.00

10.00

13.

Мамарчево

11,00

10,00

14.

Оман

11,00

10,00

15.

Попово

11,00

10,00

16.

Ружица

11,50

11.50

17.

Ситово

13,00

11,00

18.

Стефан Караджово

11,00

11,00

19.

Странджа

10,50

10,00

20.

Шарково

11,00

10.00

 

Търгът по т.1 ще се проведе на 12.08.2016 год. от 15.00 часа в сградата на общината и търга по т.2 на 19.08.2016г. от 14,00 часа.

Желаещите да участват в търга да подадат в информационния център  на общината до 16.00 часа на 11.08.2016 год. и съответно на 18.08.2016 г.следните документи:

  1. 1.      Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
  2. 2.  Анкетна карта за регистрация на земеделския производител.
  3. 3.                 Удостоверение за актуално състояние фирмата /земеделски производител-животновъд/ издадено не по рано от 15 дни от датата на търга.
  4. 4.                 Удостоверение от НАП няма държавни  задължения.
  5. 5.                 Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по  регистрация на фирмата /постоянен адрес на физическото лице/. При регистрация на фирмата /постоянен адрес на физическото лице/ на територията на общината у-нието ще бъде издадено служебно/.
  6. 6.        Удостоверение за регистрирация в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  7. 7.                 Квитанция за внесен депозит – 10% от стойноста на имота, от касата на общината
  8. 8.                 Документ за закупени тръжни документи – 4.00 лв. за имот от касата на общината.
  9. 9.                 Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие.

 За справки тел.: 04741/69-06      

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО: /Христо Христов/           

 

About the Author :