Отваряне на оферти по седем поръчки в „Тунджа“

DSC00544На 29.07.2014 г.:

–   в  10:00 ч. ще бъдат отворени офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексна доставка на твърди горива за бюджетните учреждения на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година по обособени позиции:

 Обособена Позиция І „Доставка на твърди горива за общинска администрация в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година”;

Обособена Позиция II „Доставка на твърди горива за детските градини в населените места на територията на община „Тунджа” през отоплителен сезон 2014/2015 година”;

 

–                     В 13:30 ч. ще бъдат отворени оферти за участие в обществена поръчка при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на улични и тротоарни настилки в населени места на община „Тунджа”;

 –    в 15:00 ч. ще бъдат отворени оферти за участие в обществена поръчка при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Подмяна на дограма и боядисване на фасади на ОУ „Паисий Хилендарски”, находящо се в УПИ І, кв.29, по ПУП  на с. Скалица”.

На 30.07.2014 г.

–  От 13:30 ч. ще бъдат отворени оферти за участие в обществена поръчка при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на ремонт, включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на селски здравни служби на територията на община „Тунджа”, както следва: Селска здравна служба, находяща се в УПИ VІ, кв.28 по ПУП на с. Миладиновци и Селска здравна служба, находяща се в УПИ ІІ, кв.25 по ПУП на с. Меден кладенец”;

 

–                     От 15:00 ч. ще бъдат отворени оферти за участие в обществена поръчка при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор на общински строеж: „Основен ремонт на път JAM 2089-І етап от км 3+650 до км 3+840; км 4+110 до км 4+300; км 4+850 до км 6+320” ( част от пътя Маломир – Коневец);

На 31.07.2014 г.:

 –    в 10:00 ч. ще бъдат отворени офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на  нов багер – ескаватор с челен товарач за нуждите на община „Тунджа”;

 –  в 13:30 ч. ще бъдат отворени оферти за участие в обществена поръчка при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Комплексно почистване на административната сграда на Община „Тунджа”,  находяща се в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1”

About the Author :