Организация на работа по време на съдебната ваканция в Административен съд – Ямбол

Ad. sadВ Административен съд – Ямбол е създадена организация за бързо и качествено обслужване на гражданите по време на съдебната ваканция. Председателят на  Административен съд – Ямбол Диана Петкова издаде заповед за организация на работата по време на съдебната ваканция, според която, от 15 юли до 1 септември, 2016 г. ще се насрочват и разглеждат открити и закрити съдебни заседания по чл.75 и чл.121 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, по чл. 60, чл.166, чл.197 и чл.250 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, както и други дела, за които по закон е предвидено произнасянето в срок, по-малък от един месец.

Образуваните през периода 15 юли – 1 септември съдебни дела ще се разпределят между административните съдии, които са на работа по предварително изготвен график. За периода на съдебната ваканция административните дела се разпределят на принципа на случайния избор между административните съдии, с изключение на тези, които отсъстват за повече от 10 дни. Касационните дела се разпределят на принципа на случайния избор между всички административни съдии и се образуват от председателя на съда. При отсъствие на председателя делата се образуват от зам. председателя, а при отсъствие на зам. председателя, от определен със заповед на Председателя съдия.

Съдиите излизат в отпуск след изготвянето на съдебните актове и предаването им в служба “Деловодство”. В изпълнение на заповедта на г-жа Петкова по време на цялата съдебна ваканция в канцеларията на Административния съд е създадена организация за бързо и качествено обслужване на гражданите.

Пълният текст на заповедта ще намерите на интернет-страницата на Административен съд – Ямбол, раздел „Информация” – “Заповеди”:

http://adms-yambol.org/attachments/article/236/Zapoved%20RD-12-114-28062016.PDF

About the Author :