Оперативка с тунджанските кметове

1 (2)Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и ръководството на общината проведоха редовната месечна оперативка с кметовете и кметските наместници. Обсъдени бяха основни задачи, които предстои да бъдат извършени до края на годината.

Заместник-кметът на общината Станчо Ставрев обърна сериозно внимание, че до края на месец октомври община „Тунджа“, като партньор, ще подкрепи заявената готовност от страна на външните доставчици по програма „Обществени трапезарии“ на Фонд „Социална закрила“, за увеличаване броя на потребителите, с презумпцията да бъдат обхванати повече лица и семейства в неравностойно положение. Така капацитетът на услугата, която се реализира от 3 октомври 2016 г., ще нарасне от 450 на над 600 ползватели, от общо 28 населени места.

2Освен това бяха коментирани ангажиментите по реализацията на проекта “Желани пространства – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и на проекта „Заедно – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

3Заместник-кметът на общината Георги Чалъков подчерта, че трябва да се обърне сериозно внимание на събираемостта на наемите и арендите по населени места, с оглед тяхното финализиране до края на годината. Беше обсъден и новият райониран метод за работа на звеното „Благоустройство и комунално стопанство“ на територията на общината. По този начин ще се повиши ефективността и ефикасността на звеното по населени места.

Заместник-кметът Ели Василева даде конкретни указания за организационно-техническата подготовка, по повод стартирането от 1 ноември на новата бюджетна процедура за 2017 година. В тази връзка г-жа Василева припомни за навременното събиране на предложения от населението и подредбата им по приоритети.

Директорът на дирекция „Човешки ресурси и ГРАО“ Елка Гьорина акцентира върху отговорностите на кметовете и кметските наместници по населени места във връзка с организацията и провеждането на Президентските избори и Националния референдум на 6 ноември.

Беше обърнато внимание на съставите на секционните комисии за предстоящото им обучение на 1 ноември. Доставянето на изборните книжа ще се извърши на 5 ноември в пет направления до всяка една от секциите по съответен часови график, който бе раздаден на всички кметове и кметски наместници от общината.

Директорът на дирекция „Местни данъци и такси“ – Стоянка Христакиева, коментира хода и резултатите от проверките по населени места, във връзка с коректността на подадените имотни декларации от собствениците на имоти в община Тунджа.

Тя припомни, че проверките продължават по предварително обявен график, като продължава и приемането на декларации за промяна на обстоятелства относно недвижимите имоти /огради, разширения, подобрения, пристройки, надстройки и др./.

В края на работната среща кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев акцентира върху изпълнението на строителната програма. Към момента вече е приключила работата по 41 обекта и се работи по други 16.

Кметът Георги Георгиев коментира трите проектни предложения, с които кандидатства община „Тунджа“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 и подчерта важността им за развитието и благоустрояването на населените места на територията на общината.

About the Author :