ОИЦ-Ямбол представи интегрирания териториален подход и интегрираните териториални инвестиции

Ямбол,9.12.2020 г.

На онлайн информационно събитие на 09.12.2020г. ОИЦ-Ямбол представи пред общините от областта, бизнеса, неправителствения сектор, земеделци, областна администрация, научната общност и широката общественост интегрирания териториален подход и интегрираните териториални инвестиции (ИТИ).

Интегрираният териториален подход е новост в рамките на Програмата за развитие на регионите през следващия програмен период 2021-2027г. и представлява подход на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики.

Освен същността на бъдещите териториални интервенции бяха описани възможните източници на финансиране, организациите и лицата, които могат да сформират партньорства, ключовите изисквания към концепциите за ИТИ, както и основните стъпки при изпълнението им.

Подробно бяха разгледани 3 примера за концепции за ИТИ, като първият бе насочен към разработване на регионална индустриална зона, а вторият към подкрепа на спорта и физическата активност на територията на няколко общини и области. Третият пример беше за концепция, свързана със специфичния потенциал на територията на няколко планински общини с големи горски територии.

В края на срещата бяха изброени източниците на информация и разработените до момента документи като Проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 и Актуализираните общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г. Представена бе и секцията ИТИ 2021-2027: Въпроси и отговори, създадена на единния информационен портал www.eufunds.bg, за да подпомогне и улесни бъдещите партньорства.

Предстоят и други информационни събития и обучения, насочени към прилагането на интегрираните териториални инвестиции, очертаващи се като важен фактор в развитието на страната ни през следващите 7 години.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

About the Author :

Leave a reply