ОИЦ-Ямбол представи възможностите за стимулиране на предприемачеството

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДве процедури от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, свързани с предприемачеството, представиха експерти от ОИЦ-Ямбол на информационно събитие, провело се днес в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска“ № 34.

,,Подкрепа за предприемачество“ има за цел предоставяне на подкрепа на лицата, желаещи да развиват собствена стопанска дейност под формата на консултации, обучения, менторство и др. за преценка на предприемаческите им идеи, придобиване на знания и умения за изготвяне на бизнес план, за намиране на подходящи източници на финансиране и за управление на бизнеса. Финансирането на реална стопанска дейност не е допустимо по процедурата. Допустими кандидати са търговци по смисъла на Търговския закон, неправителствени организации, които OLYMPUS DIGITAL CAMERAимат опит в дейности за подкрепа на предприемачеството, социални партнъори и финансови институции. Общият бюджет за Югоизточен район е 713 000 лв. Крайният срок за подаване на проектно предложение по процедурата е до 17.30 часа на 06.10.2017г.

„Развитие на социалното предприемачество“ е насочена към осигуряване на заетост и професионална интеграция на уязвими групи. Допустими кандидати са социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги и неправителствени организации. Допустими са редица дейности, свързани с интеграцията на уязвимите групи в работна среда, осигуряване на адекватни на нуждите им условия на труд, осигуряване на заетост и трудови възнаграждения за период до 12 месеца и др. Общият бюджет по процедурата е 15 000 000 лева. Крайният срок за подаване на проектно предложение по процедурата е до 17.30 часа на 09.10.2017г.

И по двете процедури кандидатстването е чрез електронната система ИСУН 2020. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

Проведената информационна среща с представители на общински администрации, на неправителствения сектор, на организации на хората с увреждания и др. постигна целта си да заинтригува и активизира потенциални кандидати да се възползват от отворените към момента процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

About the Author :