Одобрен проект за подробен устройствен план на с. Ситово

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№  94-00- 1180  / 16.09.2016г

Община Болярово на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че със Заповед № РД-5-435 /16.09.2016г. на Кмета на община Болярово е одобрен  Проект на  ПУП-ПРЗ за  УПИ ІХ-52, кв.15 по ПУП на с.Ситово, община Болярово.

Заитересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението могат да обжалват заповедта пред Административен съд гр.Ямбол чрез община Болярово.

 

 

 

About the Author :

Leave a reply