Одобрен нов образователен проект на “Тунджа” за близо 378 000 лв.

tundja 2Одобрено е проектно предложение на община „Тунджа” по процедура: BG 05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Проектното предложение ще се реализира в партньорство с Центъра за образователни програми и социални инициативи, гр. Ямбол, с Начално училище „ Васил Левски”, с. Завой и петте общински детски заведения: ОДЗ „Дечка Сюлемезова”, с. Веселиново, ОДЗ „ Изворче”, с. Кабиле, ОДЗ „Щурче”, с.Кукорево, ЦДГ „Звездица”, с. Скалица и ОДЗ „Кольо Тенев”, с. Тенево.

Дейностите по проекта ще бъдат интегриран подход и ще предоставят подкрепа на детето в образователната среда и в семейството чрез включване на  родителите в процеса на образование и възпитание.

Ще бъде изграден и приложен модел на родителско участие в системата на предучилищното възпитание в община „Тунджа” в контекста на общинските политики и в съответствие със законодателните промени, разписани в приетия Закон за предучилищното и училищно образование.

Планираната продължителност на дейностите по проекта е 24 месеца. Общата стойност е  377 956,29 лева.

 

About the Author :