Одобрен е проект на подробен устройствен план на Болярово

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-1181   /16.09.2016г .

Община Болярово на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че  със заповед № РД-5- 436    /16.09.2016г е одобрен  Проект на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 05284.589.607 по КК на гр.Болярово.

С плана за регулация се обособяват:

-УПИ ІІІ с нов идентификатор 05284.589.665 по КК с площ 1855кв.м и отреждане „За преработка и съхранение на селскостопанска продукция и дестилация”

 -УПИ ІV с нов идентификатор 05284.589.666 по КК с площ 863кв.м и отреждане

„За складова дейност, преработка и съхранение на селскостопанска продукция-трайни насаждения, съхранение на инвентар”

Заитересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението могат да обжалват заповедта пред Административен съд гр.Ямбол чрез община Болярово.

 

About the Author :