Одобрени проекти за заетост в община „Тунджа“

От Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са одобрени внесените проекти за заетост от община „Тунджа“ и Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще 2012“, които бяха разработени по обявената процедура за подбор на проекти на МИГ Тунджа, по ОП РЧР- BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 383 193.14 лева, от които 98 834.12 лева за проекта  „Читалища с бъдеще“- Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост в малките населени места“ на Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще 2012“ и 284 359.02 лева за проекта на община „Тунджа“ – „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“.

С одобрените проекти ще се осигури обучение и последваща заетост за 44 лица от всички населени места на територията на община „Тунджа“.

Предстои покана за сключване на договорите и стартиране изпълнението на проектите.

About the Author :

Leave a reply