Одобрена е идейна концепция на община „Тунджа“

DSC05677През месец декември Община “Тунджа” подаде идейна концепция по интегрирана процедура за приобщаване на ромите и уязвими групи, финансирана по Оперативните програми “Развитие на човешките ресурси” и “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Приключи оценката и подборът от междуведомствената група към Администрация на Министерски съвет и на 10 март /петък/ бяха публикувани резултатите от класирането, като максималният брой точки е 75.

В  списъкът на одобрените концепции, Община „Тунджа“ е класирана на трето място с 67 точки.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване, чрез реализация на дейности в четири направления:

1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;

2. Осигуряване на достъп до образование и обучение;

3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

В изпълнението на дейностите ще бъдат включени партньорски организации, които са подали Заявление за интерес.

В Общината постъпиха писма с желание за партньорство от 4 организации:

– Фондация “Тръст за социална алтернатива”;

– “Ромска академия за култура и образование”;

– “Национална мрежа на здравните медиатори”;

и фирма  “КАН 2001 Генчо Каназирев”.

Като асоциирани партньори ще бъдат включени детски градини и учебни заведения на територията на община „Тунджа“.

Индикативният бюджет за който кандидатства община „Тунджа“, заложен в идейната концепция е в размер на 550 000 лв.

About the Author :

Leave a reply