Одобрена е за финансиране стратегията на Местна инициативна група – Тунджа

tundja 2На 29 декември 2017 година Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. обяви резултатите за  приключилата  оценката на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР.

Сред одобрените  25 стратегии е и Стратегията на МИГ-Тунджа, класирана на едно от челните места в надпреварата на  подадените общо 70 стратегии.

В настоящия  планов период МИГ-Тунджа се възползва от възможността,  която предоставя подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и подготви Стратегия за развитие, изпълнението на която ще бъде финансирано по пет оперативни програми от три европейски фонда: Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). Многофондовото финансиране на стратегии за местно развитие на МИГ чрез подхода Водено от общностите местно развитие се прилага за първи път в рамките на Европейския съюз от стартирането на подхода Лидер през 1991 година.

Чрез изпълнението на одобрената Стратегия на Местна инициативна група –Тунджа на територията на община  Тунджа до 2023 г. ще бъдат инвестирани  за проекти безвъзмездни средства от 5  оперативни програми с общ размер 7 564 629 лева:

–          от  Програмата за развитие на селските райони (ЕЗФСР) – 2 933 000 лева;

–          от  ОП „Околна среда”  (ЕФРР)– 1 051 629 лева;

–          от ОП ”Наука и образование за интелигентен растеж” (ЕСФ) –  970 000 лева;

–          от ОП „Развитие на човешките ресурси” (ЕСФ) –  1 460 000 лева;

–          от ОП „Иновации и конкурентоспособност” (ЕФРР) –  1 150 000 лева.

Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ нарежда МИГ-Тунджа в челната тройка на Местни инициативни групи по финансов ресурс на техните стратегии.

В рамките на следващите 2 месеца предстои да приключи процедурата по сключване на Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа с управляващите органи на посочените по-горе програми.

Благодарим на всички, които се включиха в подготовката на Стратегията за Водено общностите местно развитие и я подкрепиха. Очакваме  активното включване на публичния сектор, бизнеса и неправителствените организации за успешното изпълнение на поставените цели за развитието на община Тунджа за периода 2014-2020.

About the Author :