Обявления на община Болярово

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-1532  /09.12.2015 г.

Община Болярово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че  е изработен  Проект за  изменение  ПУП-ПР за  кв.21, 22, 24 и 35 по ПУП на гр.Болярово, община Болярово.

Проекта се намира в отдел УСТУ при община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, в 14 дневен срок от обявлението, могат да разгледат проекта и направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинска администрация.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00- 1533 /09.12.2015 г.

Община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че  е  изработен  Проект за  изменение на ПУП-ПРЗ за  ПИ 69208.40.914 по КК на с.Стефан Караджово, община Болярово.

Проекта се намира в отдел УСТУ при община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, в 14 дневен срок от обявлението, могат да разгледат проекта и направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинска администрация.

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

 № 94-00-1534 /09.12.2015 г.

Община Болярово на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че  със Заповед №РД-5-707 от 09.12.2015г. , е дадено разрешение за  изработването на Проект за  изменение  ПУП-ПРЗ за  ПИ 63272.501.47 по КК на с.Ружица, община Болярово.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ

Възложител ЕТ”Агроном-Д.Димов”.

 

About the Author :