Обявиха старта на новата платформа “С Тунджа в сърцето”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ атмосфера на конструктивен диалог кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев представи на 03.02.2015 г. годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление за периода януари – декември 2014 година.

В изложението си кметът подчерта, че основният приоритет беше запазване на финансовата стабилност и ефективното управление на финансовите ресурси. През 2014 г. община „Тунджа” стартира с планиран бюджет в размер на 13 682 931 лв. В края на годината актуалният план достигна 16 200 477 лв., което е ръст от 18,4%, спрямо първоначалния. Това е най-високият бюджет в историята на общината, с който е приключвана финансова година. В сравнение с 2013 г. ръстът е от 34,4 на сто.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAИ през 2014 година община „Тунджа” активно продължи работата по проекти с външно финансиране. Реализирани бяха дейности по двадесет и четири проекта, финансирани със средства от европейските фондове, национално финансиране и от други източници. Общият размер на приходите по извънбюджетна сметка през 2014 г. са в размер на 18 184 095 лв. От тях 11 248 637 лв. са финансиране от европейски фондове и 6 935 458 лв. са под формата на временни безлихвени заеми от общинския бюджет, кредит овърдрафт и фонд ФЛАГ.

Продължиха усилията за успешно стопанисване на общинската собственост и подпомагане на инвеститорите в стремежа им за реализиране на техни инициативи в полза на жителите на общината. Една от най-големите реализирани сделки е тази с „ЛИДЪЛ”- България за покупко – продажбата на земеделска земя в землището на с. Кабиле. През 2015 година там ще започне изграждането на логистична база, в която след пускането й в експлоатация ще бъдат заети минимум 100 лица, предимно от община „Тунджа”. Реализираха се дейности за създаване условия за повишаване на заетостта и увеличаване на доходите на населението чрез ангажирането на безработни лица по програми за трудова заетост, финансирани от републиканския бюджет и с европейски средства – сподели Георги Георгиев.

Подобряване на условията на живот чрез изграждане и поддържане на елементите на социалната и техническата инфраструктура, опазване и поддържане на състоянието на околната среда е вторият важен приоритет в работата на общинската администрация. През 2014 година общината реализира най-мащабната строителна програма със свои средства, средства от Европейския съюз и държавата. Бяха извършени основни или текущи ремонти във всяко от 44-те села. Сред по-важните от тях са: основен ремонт на участъци от пътя Коневец – Маломир; ремонтирани, преасфалтирани и асфалтови кърпежи от общинската пътна мрежа и улиците в селата; ремонт и изграждане на отводнителни съоръжения в селата Дражево, Драма, Дряново и Роза; изградени 2 детски площадки за игра в селата Бояджик и Завой; осъществена енергоефективна реконструкция и реконструкция на отоплителната система на детската градина и училището в с. Кукорево; преустройство на сградата на начално училище в детска градина в с. Хаджи Димитрово. Извършени са текущи и основни ремонти на 13 кметства, 6 детски градини, 7 здравни служби, 10 читалища, спортни обекти, мащабен ремонт на училището в с. Скалица и много други.

Значително са обогатени дейностите, свързани със социалната политика на общината. През 2014 година 858 души от община „Тунджа” са включени в социални услуги, свързани с предоставяне на готова храна; 213 жители ползват или са ползвали услуги в домашна среда под грижите на 75 лични асистента, 35 домашни санитаря и 6 социални сътрудника. 105 възрастни хора и хора с увреждания са потребители на услугите в дневните центрове. Над 780 хора от третата възраст организират своите делници и празници в обновената и обогатена база на клубовете на пенсионера.

Общината продължава грижата за децата, за учениците, за техните семейства чрез безплатна детска градина за 5 и 6 годишните, минимална такса за 3 и 4 годишните, безплатен транспорт и безплатно обедно хранене за всички деца и ученици. Нови мащаби придоби политиката за подкрепа на даровити деца, ученици и студенти чрез благотворителност.

Сериозни грижи се полагат за задоволяване по най-добър начин здравните потребности на жителите на общината, обогатяването на културния живот по населени места с нови прояви, реализирането на проекти и дейности на младежките организации, подкрепата за спортните клубове и масовия спорт.

Вече трета година успешно работи Местна инициативна група – Тунджа. Проектите са насочени към подобряване на обществената инфраструктура на територията на общината, обогатяване възможностите за култура, спорт, отдих и свободно време, подкрепа на бизнеса и разкриване на нови работни места. Общо към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа са договорени проекти за 3 065 373 лева, с което са усвоени 99,36% от планираните средства.

Общината усъвършенства работата си за своевременното, професионално и компетентно административно обслужване на гражданите и бизнеса, в т. ч. и с реализиране на проекти с европейско финансиране. Във всички 44 населени места е осигурена интернет връзка. Утвърдена форма на диалог с гражданите са приемните дни на кмета на общината, както в административната сграда, така и по населени места, в които при необходимост участват представители на специализирани институции, РУП „Тунджа”, експерти.

В заключение кметът Георгиев подчерта, че успешната  2014 година се дължи не само на упоритата работа на екипа на общинската администрация и представителите на местната власт, а и на единодействието с Общинския съвет, институциите и цялата общност.

В подкрепа на отчета на кмета и постигнатите успехи на общината се изказа председателят на Общински съвет „Тунджа” Нели Славова, кметове, представители на НПО.

На финала Георги Георгиев даде думата на двама служители, работещи по програма „Старт в кариерата” да представят новата платформа „С Тунджа в сърцето”, логото на която съпътстваше слайдовете на презентацията на отчета. Младите хора отправиха призив към всички институции, организации и към местната общност да инициират нови идеи и инициативи за превръщане на община „Тунджа” в по-добро и уютно място за живот. „Ние вярваме, добавиха младите хора, че „Тунджа“ е не само община, „Тунджа“ е общност – общност от хора, общност от идеи, традиции и ценности“. Пред участниците в срещата те предложиха и няколко инициативи – поемане патронаж над паметниците на загиналите във войните и на пространствата около тях; обогатяване или създаване на нови етнографски и краеведски сбирки и експозиции под мотото „Духът на моето село през годините…”, съвместни прояви за подобряване на материалната база на различните видове клубове и зали… И всичко това – в името на общата кауза – Тунджа, „защото с вас я носим в сърцата си”.

 

 

 

About the Author :