Обявен е конкурс за избор на управител в Областен информационен център

yambolОбщина Ямбол обявява конкурс за управител на Областен информационен център Ямбол. Кандидатите трябва да имат висше образование, степен магистър.  Професионалният опит, който се изисква е минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, обучения и др. Владеенето на английски език или друг от работните езици на Европейския Съюз се счита за предимство. Сред минималните изисквания за заемане на длъжността е и наличието на компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др

Конкурсът ще се проведе в три етапа – по документи, писмен тест и интервю. Необходимите документи са – професионална автобиография на български, в Europass формат, копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит, други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.

Документите се подават в Община Ямбол на ул. „Г. С. Раковски” №7, Център за услуги и информация всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч. най-късно до 04.08.2015 г. вкл.

Пълният текст на обявата може да видите на сайта на община Ямбол, http://yambol.bg/uploads/проекти/obcenter/konkurs/obyava_n1.pdf

About the Author :