Обявени са нови публични търгове в „Тунджа“

TUNDJAСъс заповед на кмета на Община „Тунджа“ Георги Георгиев са насрочени нови търгове, които ще се проведат на 26.06.2015 г. от 9.30 ч.

На публичен търг се предлагат за продажба 27 общински имота в землището на с. Победа – лесопарк Бакаджик, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението. Имотите са урегулирани, с влезли в сила ПУП и са с площ от 400 до 2020 кв.м.

Обявен е и публичен търг за продажба на двуетажна масивна сграда /бивша хижа/, застроена на площ от 315,00 кв.м. и едноетажна масивна сграда – пристройка, застроена на площ от 216 кв.м., изградена на етап груб строеж, в землището на с. Миладиновци. Началната тръжна цена 20 500,00 лв. без ДДС.

За продажба се предлага и противопаразитна вана за овце, на застроена плащ от 19,80 кв.м., с прилежаща приземна обслужваща бетонова площадка с площ от 93,00 кв.м., разположени в стопански двор – овцеферма в с. Роза. Начална тръжна цена – 860,00 лв. без ДДС.

Стъпката за наддаване е 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Времето за оглед на обектите, подаването на документите и внасянето на изискуемите такси е до 25.06.2015 г.

Информация за търговете може да се получи в стаи № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол и на тел.046 684 302 /303.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

About the Author :