ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

S_lice

Gerb_RB

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ГР. ЯМБОЛ

ул. “Димитър Благоев”№ 71 сл.тел.: 046 / 66-31-70 тел.факс: 046 / 66-31-77
e-mail: [email protected] п.к. 8600

Изх.№ РД-06-2369/24.10.2014 г.
ДО
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
Регионална здравна инспекция-Ямбол Ви съобщава, че е обявена Процедура по реда на глава VIII „а” от ЗОП-събиране на оферти чрез публична покана, с предмет: „Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на РЗИ-Ямбол.”
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под идентификационен номер 9035125 и е публично достъпна до 03.11.2014 г.
Крайният срок за получаване на офертите е 03.11.2014 г. до 16,30 часа.
Публичната покана, както и образците на документи са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Ямбол в Профил на купувача и са публично достъпни на следния електронен адрес:
http://www.rzi-yambol.org/Profil%20na%20kupuwacha.html
Отварянето на офертите ще се проведе на публично заседание на 04.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Регионалната здравна инспекция-Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул.”Димитър Благоев” № 71. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

Д-Р ЛИЛЯНА ГЕНЧЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ ЯМБОЛ

About the Author :