Обявена е обществена поръчка за проектиране при ремонта на над 50 км пътища в област Ямбол

 

Ямбол, 21.09.2022 г.

Областно пътно управление – Ямбол обяви обществена поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 50 км републикански пътища в областта. Тя е в две обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 006 000 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е 26 октомври 2022 г.

Първата обособена позиция е за проектиране при ремонта на 11 км от второкласния път II-53 Тамарино – Войника /от км 173+800 до км 184+800/. Трасето осигурява пряка връзка между областните центрове Ямбол и Бургас и е алтернатива на АМ „Тракия“ за пътуващите в участъка. Предвижда се ремонтът да се извърши в участъка от с. Тамарино, през с. Войника, до границата с област Бургас. Прогнозната стойност на поръчката е 220 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Втората обособена позиция е за изработването на технически проект за ремонт на 39,3 км от път III-5308 Калчево – Саранско –  Каменец – Стефан Караджово /от км 0 до км 39+300/. Трасето е важна пътно-транспортна връзка в област Ямбол и свързва общините Тунджа, Стралджа и Болярово. Участъкът, предвиден за ремонт, започва от с. Калчево, преминава през с. Саранско, с. Каменец и с. Стефан Караджово и завършва при кръстовището с път II-79 Болярово – Голямо Крушево. Индикативната стойност на поръчката е 786 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 90 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с което ще се повиши безопасността на движението.

Договорът за проектиране включва изпълнение на геодезически измервания, конструктивно обследване на съоръженията, инженерно-геоложки проучвания и изработване на технически проект, съгласно изискванията на нормативната уредба и упражняване на авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа.

About the Author :