Обява

111

 

О Б Я В А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.140, ал.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  

На 28.07.2016 г. /четвъртък/  от 13.00 часа  в  залата  на  Община Тунджа – Ямбол

 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

П У Б Л И Ч Н О    О Б С Ъ Ж Д А Н Е

НА ОТЧЕТА  НА  ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ЗА 2015 ГОДИНА

 ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ   ДА  ВЗЕМАТ  УЧАСТИЕ  В ОБСЪЖДАНЕТО.

       ГЕОРГИ П. ГЕОРГИЕВ     / п /    

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА”    

About the Author :