Обява на община Болярово

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№  94-00 -1008. /25.07.2016г.

Община Болярово на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че  със заповед №РД-5- 356    от 25. 07 .2016 г. на кмета на община Болярово е одобрен  Проект за  изменение  ПУП-ПРЗ за  ПИ с идентификатор  69208.501.533  и ПИ с идентификатор 69208.501.532 по КК с. Стефан Караджово

Заитересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението могат да обжалват заповедта пред Административен съд гр.Ямбол, чрез общинска администрация.

About the Author :