Обява на община Болярово

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-69 /13.02.2017 г.

 

Община Болярово на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че  с Решение №205 от 30.01.2017г на Общински съвет Болярово , е дадено разрешение за  изработването на Проект за  изменение  ПУП-ПРЗ за  ПИ000392 по КВС на с. Попово, община Болярово.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ

 

About the Author :

Leave a reply