Обява на община Болярово

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-71 /13.02.2017 г.

 

Община Болярово на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че  със Заповед № РД-5-52 от 13.02.2017г , е дадено разрешение за  изработването на Проект за  ПУП-ПРЗ за ПИ 69208.140.13 по КК на   с. Ст. Караджово, община Болярово.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ

 

 

 

About the Author :

Leave a reply