Общо 43 000 са били жилищните сгради в региона през 2013 г.

DSC02609Към 31.12.2013 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.0 хил. жилищни сгради, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 18. В градовете се намират 14.3 хил. жилищни сгради, а в селата – 28.7 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 25.5 хил. или 59.2% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 13.4 хил. или 31.1%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.0%, а панелните – 0.8%. В градовете 48.4% от тухлените сгради са с гредоред, а 39.9% са тухлени с бетонна плоча.

Към 31.12.2013 г. в област Ямбол преобладават едноетажните жилищни сгради – 26.1 хил. или 60.6% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 15.6 хил. (36.3%), триетажните са 714, а жилищните сгради на четири и повече етажа са 645.

Разпределението на жилищните сгради в област Ямбол по години на построяване е следното: 14.0 хил. са построени в периода 1946 – 1960 г. или 32.5% от общия жилищен фонд, следват построените в периода 1961 – 1970 г.- 9.9 хил. (23.0%), в периода 1971 – 1980 г. – 5.5 хил. (12.7%), 1981 – 1990 г. – 4.7 хил. или 10.9%, 1991 – 2000 г. – 2.1 хил. или 4.8%, 2001 – 2011 г. – 1.2 хил. (2.9%), до 1918 г. – 442 (1.0%) и от началото на 2012 г. – 68 (0.2%).

Към 31.12.2013 г. броят на жилищата в област Ямбол е 71.7 хил. или с 0.2% повече (155 жилища) в сравнение с 2012 година. В градовете се намират 43.4 хил. жилища или 60.5% от общия брой (табл. 1).

 

1. Жилища в област Ямбол към 31.12. по местонамиране

         

(Брой)

 

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

75 647

75 764

71 382

71 496

71 651

В градовете

44 765

44 874

43 128

43 237

43 381

В селата

30 882

30 890

28 254

28 259

28 270

 

Осигуреността с жилища в област Ямбол на 1 000 души от населението през 2013 г. е 563, като в градовете тя е 487, а в селата – 744. През предходната година стойността на показателя за областта е 556 жилища, съответно 481 в градовете и 732 – в селата.

В края на 2013 г. в област Ямбол 24.5 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните – 23.6 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 18.2 хил. В градовете на областта 44.6% от жилищата са двустайни, 31.5% са с три стаи, 13.9% са с четири и повече стаи и 10.0% са едностайни. В селата 43.0% от жилищата са с четири и повече стаи, следвани от тристайните жилища – 35.2%, двустайните – 18.4% и едностайните – 3.4%.

Средният брой лица в едно жилище в област Ямбол е 1.8 лица, като за градовете показателят е 2.1 лица , а за селата – 1.3. Запазва се равнището на показателя от 2012 г. както за градовете, така и за селата.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 70.0 хил. или 97.7% от общия жилищен фонд на област Ямбол.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 4 912 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 61.4 на сто от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 68.5 кв. м., като от градовете тя е 69.5 кв. м., в селата – 67.1 кв. метра. Не се наблюдава изменение в стойностите на показателя спрямо 2012 година.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Ямбол е 29.8 кв. м., като за градовете тя е 25.3 кв. м., а за селата 40.3 кв. м. В края на предходната година средната жилищна площ на човек от населението е била 29.4 кв. м., като в градовете тя е 25.0 кв. м., а в селата – 39.7 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 71.7 хил. жилища в област Ямбол 73.4% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 15.1%, електрифицираните само с водопровод – 7.6%, а само електрифицирани – 3.7%. Без благоустроеност са 0.2% от жилищата.

Териториално статистическо бюро – Ямбол

About the Author :