Общо 16 средищни училища участват в проект за целодневно обучение

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрез учебната 2014/2015 г. продължи изпълнението на дейностите по проект ВG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” Съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на образованието и науката, което чрез РИО-Ямбол организира, координира и подпомага изпълнението на проектните дейности в 16 средищни училища в област Ямбол. Проектът стартира на 20. ХІІ.2011 г. ,а с решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР от 14.05.2014 г. е удължен срокът на изпълнението му до 30.06.2015 г.

Анализът на изпълнение на дейностите по проект „По­доб­ря­ва­не на ка­чес­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то в сре­дищ­ни­те учи­ли­ща, чрез въ­веж­да­не на це­лод­нев­на ор­га­ни­за­ция на учеб­ния про­цес“ в област Ямбол показва увеличаване броя на учениците от I до VIII клас и възпитателите, обхванати в целодневната организация на учебния процес.

–       През учебната 2011/2012 г. са сформирани 79 полуинтернатни групи с 1870 ученика от І до VІІІ клас,

–       през учебната 2012/2013 г.  – 84 полуинтернатни групи с 1904 ученика,

–       през учебната 2013/2014 г. – 88 полуинтернатни групи с 2026 ученика,

–       през учебната 2014/2015 г. – 87 полуинтернатни групи с 1985 ученика.

На работна среща, организирана от РИО-Ямбол през м. март 2015г. са представени добри практики в дейността на средищните училища – СОУ „П.К.Яворов”, гр.Стралджа, ОУ „Св.П.Хилендарски”, с.Роза и СОУ „Д-р П.Берон”, гр.Болярово. Положителните страни и резултатите от изпълнение на дейностите по проект „По­доб­ря­ва­не на ка­чес­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то в сре­дищ­ни­те учи­ли­ща, чрез въ­веж­да­не на це­лод­нев­на ор­га­ни­за­ция на учеб­ния про­цес“ са в следните насоки:

–       Повишаване броя на полуинтернатните групи и учениците в тях за периода на проекта от учебната 2011/2012 г. до настоящата 2014/2015 г.;

–       Трайно усвояване на учебния материал и повишаване на резултатите от НВО;

–       Привличане и задържане на учениците в училище чрез спортни занимания;

–       През последните 2 години няма отпаднал ученик в начален и прогимназиален етап на обучение;

–       Обновена материална база с оборудване и пособия, предоставени по проекта;

–       Добро взаимодействие между учители-възпитатели-родители.

Директорите на средищни училища направиха предложения за подобряване на дейностите по проект ВG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, свързани с възможности за назначаване на психолог, медицински специалист,  осигуряване на средства за допълнителните дейности по интереси; финансиране на допълнителни плащания за възпитателите по проекта, необходимост от учители с две специалности, които да изпълняват длъжността „възпитател” в средищните училища в малките населени места на област Ямбол.

About the Author :