Общи събрания на общинските организации на БЧК

Ямбол, 14.12.2021 г.

В съответствие с Устава на БЧК и изискването му висшите ръководни органи да заседават най-малко веднъж годишно и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на всяка година до пролетта на следващата, отчетната кампания 2021/2022 на общинско ниво в Български Червен кръст-Ямбол е в ход и продължава 25 декември 2021 г.

В тази връзка на 9 и 10 декември 2021 г. се проведоха първите две общински общи събрания на БЧК  Ямбол и Тунджа.

Двата форума бяха уважени от инж. Митко Филипов, директор и специалисти от Секретариата на Областния съвет на БЧК.

Председателите на двете общински организации на БЧК представиха пред делегатите отчет за дейността на организациите през 2021 г. и предложиха проекти на план за работа през 2022 г. Като част от дневния ред на събранията, делегатите се запознаха и с годишните отчети на съотвтните на общински контролни комисии.

По време на обсъжданията бе направен извод, че с общи усилия и доброволческа инициативност, организацията успява да достигне до онези лица, деца и семейства,  които най – много се нуждаят от подкрепа.

Общинските общи събрания се провеждат при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

About the Author :

Leave a reply