Общински съвет „Тунджа” прие най-високия бюджет – над 15 млн. лв.

DSC05333Най-високият стартов бюджет в историята на общината от 15 062 080 лв. за 2015 г. прие Общински съвет „Тунджа” на последната сесия на 17 февруари. Субсидията от централния бюджет е в размер на 7 971 976 лв., почти толкова са собствените приходи – 4 311 000 лв., и преходният остатък от 2014 г. – 3 117 603 лв.

Средствата се разпределят за образование  – училища и детски градини, което представлява почти 30 на сто от целия бюджет; здравеопазване  – детски ясли, здравни кабинети и здравни медиатори; социални грижи; благоустрояване; култура; спорт и икономически дейности.

През 2015 г. общината продължава да осигурява безплатно пътуване до средищните училища, безплатни закуски и безплатно хранене на всички ученици. От септември ще бъдат отменени и таксите за всички деца, посещаващи детски ясли и градини, а сега от тях са освободени родителите на 5 и 6-годишните, чието обучение е задължително.

През 2015 г. общината поддържа социалните заведения – Дом за стари хора – Болярско с капацитет 30 души, Дневни центрове за възрастни в Г. Инзово и Скалица общо за 60 души, Център за социална рехабилитация и интеграция в Калчево с 25 места, Дневен център за лица с увреждания – Веселиново за 20 души, Домашен социален патронаж  в Болярско за 90 души от 5 села,  в Победа за 100 души от 11 села и ДСП „Тунджа”  за 100 души от 4 села. В началото на годината Центърът за обществена подкрепа – Тенево, създаден по проект, продължава да действа със средства от бюджета, като се очаква да стане делегирана от държавата дейност.

Новост през 2015 г. за община „Тунджа” е създаването на общинско звено за извършване на благоустройствени и комунални дейности, в което ще бъдат назначени 6 щатни бройки и ще бъде осигурен бюджет за дейност. Предвижда се закупуване на товарен автомобил, тракторни косачки и оборудване. В бюджета е заложено и закупуването на втори многофункционален багер, защото купеният миналата година доказа своята полза, но нуждите на селата са многобройни, а той е само един и не може да насмогне.

За първи път общината въвежда общинска програма за временна заетост за озеленяване, която ще осигури работа на 32,5 броя персонал от април до октомври.

За капиталови разходи в бюджета са предвидени 1 683 750 лв. С тях ще бъдат извършени основни ремонти на 8 кметства, 5 здравни служби, 2 читалища, на училището в Бояджик. Предвидено е преустройство на част от училищната сграда в Скалица. Ще бъдат ремонтирани участъци от пътищата Калчево – Войника, Сламино – Каравелово и Коневец – Маломир. Ще бъдат изградени автоспирки, отводнителни съоръжения и огради на гробищни паркове. В капиталовите разходи на бюджета са заложени и изграждане на трети етап от канализацията на Роза, на спортен комплекс в Кабиле и др.

През 2015 г. общината очаква да получи средства за разплащане по 18 европейски проекта, като една част от тях е приключила. Най-значимите от тях са строителство на 10 социални жилища, възстановяване на спортния комплекс в Г. Инзово, рехабилитация на посетителски център в лесопарк Бакаджик и др.

Субсидията на читалищата за 2015 г. е 467 520 лв., а за подпомагане на спортните клубове – 73 000 лв.

Бюджетът за 2015 г. създава възможност за една успешна година, съпътствана с много работа и инициативи, а бюджетният рекорд през 2014 г., постигнат заради продажбата на земя на „ЛИДЛ” и другите сделки с имоти, създава сериозно предизвикателство да бъде настигнат и защо не и задминат.

 

About the Author :