Общински съвет „Тунджа“ определи размера на такса смет за 2022 г.

 

„Тунджа“, 21.12.2021 г.

Общински съвет „Тунджа“ определи размера на такса смет за 2022 г. на последното за тази година заседание.

План-сметката е в размер 1 472 798 лв., което е увеличение на разходите спрямо предходната година със 177 777 лв.

За дейност „Събиране и транспортиране на битовите отпадъци“ са планирани 659 353 лв. разходи, които са завишени със 116 557 лв. спрямо 2021 г.

Шест населени места ще имат променена кратност на сметосъбиране и сметоизвозване –  в Асеново преминават от еднократно на двукратно събиране през месеца, а в Окоп, Роза, Безмер, Кабиле и Кукорево – от трикратно на четирикратно събиране на контейнерите. Останалите села са без промяна.

За дейност „Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително и отчисленията по Закона за управление на отпадъците“ разходите са 694 158 лв., с 63 896 лв. повече спрямо миналата година.

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване разходите са 119 287 лв.

Увеличението на такса смет е различно за 44-те села и се определя от предложенията на кметове и кметски наместници за кратността на събиране на контейнерите, броя на контейнерите по селата и щатни бройки за поддържане на чистота.

Съветниците актуализираха и капиталовите разходи за 2021 г., които достигнаха 2 693 247 лв., но в тях са включени както капиталовата субсидия, преходния остатък, средствата от другите общини за изграждане на път към депото, така и целевите средства за ремонт на пътя Кабиле – АМ „Тракия“, който ще се извърши през следващата година.

В дневния ред бяха включени и точки за разпореждане с общинска собственост, а като допълнителна точка Общински съвет одобри участието на община „Тунджа“ като партньор на Евроклуб Жена – Ямбол по проект „МОСТ – Младежки омбудсмански съвет „Тунджа“ по ОП „Добро управление“.

About the Author :

Leave a reply