Общински съвет – Стралджа против възстановяването на база “Стралджа – Мараш”

photo_verybig_1044756ДЕКЛАРАЦИЯ

От ОбС – Стралджа

Относно: Функциониране на Производствено-складова база „Стралджа-Мараш” – Стралджа с оператор „Ривърс Инвест” ЕООД

 Ние, общинските съветници, избрани да представляваме интересите на жителите на община Стралджа, натоварени с отговорността по ЗМСМА да определяме изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и други особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура, след като се запознахме с документацията на внесена от оператор „РИВЪРС- Инвест” ЕООД в РИОСВ Ст.Загора, със становището на кмета на общината г-н Митко Андонов по нея, становището на Инициативен комитет с.Лозенец

ДЕКЛАРИРАМЕ:

  1. След голямата авария на 05.06.2012г. отнела 3 човешки живота, ранила 8 работника, унищожила изцяло складовата база на предприятието / с изключение на един склад/, нанесла сериозни поражения на сгради в района на „Петолъчката”, хижа „Люляк”, земеделски земи, обществени и жилищни сгради на с.Лозенец и гр.Стралджа, открити части от боеприпаси в много голям периметър, са сериозно основание да заявим пълно несъгласие за възстановяването й, за реализиране на дейности за съхранение и търговия с боеприпаси и взривни вещества, макар и в рамките на количество от 48 тона.
  2. Образуваното съдебно дело не е приключило, не е изяснена причината за възникналата авария, не са установени виновните.
  3. Независимо от заявените от оператора намерения за извършване единствено съхранение и търговия с боеприпаси и взривни вещества, и че в базата няма да се извършва утилизация, изграждането на 6 броя сдвоени складове и съхраняването до 48 тона тротилов еквивалент и разположението на обекта е отново сериозно основание за риск за здравето на населението в района, за обектите , разположени в него.
  4. Информацията за околната среда в района на предприятието е непълна, неточна – не са показани схемите на ползване на околните земи за производствени нужди и селско стопанство. Наличието на  водоизточниците за снабдяване с питейна вода на населението от Стралджа, Атолово и Воденичане, независимо, че не са определени като санитарно- охранителна зона по Закона за водите, не е аргумент за изключване опасността от замърсяване и опасност за населението. Картите за селищата, производствената и пътна инфраструктура са непълни и отстоянията се третират, меко казано, като разстояния в интерес на предприятието, за да докажат съответствие със ЗООС/ в съответствие със съдържанието на тротилов еквивалент на всеки отделен склад/.
  5. Подкрепяме изцяло становището на кмета на общината Митко Андонов.
  6. Подкрепяме изцяло становището на Инициативния комитет с.Лозенец относно документацията с всички констатации в него.
  7. Настояваме след допуснатата голяма авария да не се разрешава възстановяване и функциониране на производствена и складова база „Стралджа-Мараш” за дейности, свързани с транспортиране, съхраняване и търговия с боеприпаси и взривни вещества в предвид месторазположението на базата, отчитане обществения интерес и голям риск от нанасяне на огромна вреда за населението в община Стралджа и страната като цяло, произтичащо от наличието на обекти като Компресорна станция и газопровод.

На своето заседание на 11 декември 2014г. съветниците от Стралджа единодушно гласуваха текста на декларацията. Има решение председателят Атанаска Кабакова  да изпрати декларацията, заедно със становищата на кмета Митко Андонов и на Инициативен комитет Лозенец до Председателя на НС, председателите на парламентарните групи в НС, министър-председателя, министрите  на МОСВ, МВР, МО, до областния управител Ямбол, до директор на РИОСВ – Ст.Загора.

About the Author :