Общински съвет – Стралджа прие бюджет 2015

DSC01935С 9 гласа “за”, 7 “против” и 1 “въздържал се” ОбС – Стралджа утвърди новия бюджет 2015 г. Съгласно финансовия документ общината ще оперира с приходи в размер на 9 464 635 лв. От тях приходи за делегирани от държавата дейности – 4 940 235 лв., приходи за местни дейности – 4 524 400 лв. Разпределението на разходите е по отговорности, функции, групи, дейности и параграфи. Приета е и Програма за капиталови разходи в размер на 1 148 226 лв. Бюджета предвижда субсидии за читалища в размер на 222 080 лв, за изпълнение на културния календар  са планирани  25 000 лв., за спортните клубове – 75 000 лв. Определен е размер за поевтиняване на храна- 0,20 лв. за закуска на 1 ученик и на 1 дете от  ПГ в училище, размер на оклад за храноден за ЦДГ и ДЯ – 2,00 лв, за ДПС – 1,60 лв.

Съветниците приеха и предложението за нов план за работа на ОбС по месеци, теми и конкретни проблеми. И с уговорката, че планът е отворен за допълнения и изменения. Целта е в началото на годината да се маркират най-важните въпроси по които ще работи ОбС, а в текущ порядък дневния ред да се допълва с актуални докладни записки.

Одобрение получи и Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане  с имоти общинска собственост през 2015 г.  Като прогноза очакваните приходи са в размер на 894 000 лв., които се планира да се изразходват за текущи ремонти, финансиране на капиталови разходи, технически дейности и др.

Без допълнения или изменения беше гласувана Годишната програма за развитие на читалищната дейност и Културния календар за 2015г.

С мнозинство от 15 гласа „за” съветниците приеха и Отчета за дейността на  МКБППМН. Имаше единодушие в това, че комисията работи като добър екип  и постига своите цели.

ОбС даде своето съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под аренда на общински недвижим имот – нива 451,342 дка, ІV категория,  в с.Правдино, със срок за отдаване под аренда 25 г. , с начална тръжна цена от 30 лв./дка. Земеделската земя се  предоставя с цел създаване на трайни насаждения , което налага и очакването за ангажиране на работна ръка, една добра възможност за трудовия пазар в общината.

Със свое решение ОбС  предоставя на кмета Митко Андонов позиция и мандат за становище и гласуване на заседанието на Асоциацията по ВиК Ямбол.

Във връзка с изпълнение Закона за етажната собственост и предстоящото безвъзмездно саниране на жилищни блокове съветниците  взеха решение представител на община Стралджа в общото събрание за учредяване  на Сдружение на собствениците и последващи общи събрания , където общината има собственост три бр. апартаменти, да бъде Митко Андонов, кмет на общината. Той ще има правото да участва в събранията, да гласува, да извършва и други дейности с управлението на общинските апартаменти във връзка с Националната програма  за енергийна ефективност.

About the Author :