Общински съвет – Стралджа е приел 80 решения

DSC03251През първите шест месеца на 2014г. ОбС Стралджа успя да приеме общо 80 решенияq от които изпълнените са 67, 4 са в процедура, 8 са в процес на изпълнение и само едно се води неизпълнено. Тази равносметка даде възможност на Атанаска Кабакова, председател на ОбС, да даде висока оценка за работата на съветниците.

Очакваното единодушие в приемането на документа  по време на юлското заседание, обаче,  не се случи. Отчетът на г-жа Кабакова беше утвърден само с 9 –те „за” на групата съветници от  „Коалиция за България”. Останалите 8 съветници от опозицията необяснимо защо гласуваха „въздържал се”, което на практика означава, че  не одобряват собствената си работа през първото полугодие!

През отчетния период  съгласно приетия план ОбС е провел 6 заседания. Няма отложени поради липса на кворум или други причини. Всички заседания са открити с осигурена възможност за участие на гражданите. Внесени са 71 докладни записки като основна част от тях – 56, са от кмета на общината Митко Андонов. В процеса на работата са приети 80 решения, от които с утвърдителен и информационен характер, приемане на нови наредби и промени в нормативната база – 15,  организационни решения – 12, финансово-стопански – 28 и социално-икономически – 25.  Решенията, които ОбС е приел през периода са за отстъпване право на строеж, ликвидиране на съсобственост, продажба на дворни места, провеждане на търгове, замяна на земеделски земи, продажба на такива, отдаване под аренда, отдаване под наем на язовири, изготвяне на ПУП, кандидатстване за финансиране на проекти по ОП, издаване запис на заповеди и др.  Беше потвърден приемът на  планове и годишни програми, четири наредби,  9 отчети по различни дейности и документи.

С решение на ОбС са отпуснати еднократни помощи на 82 граждани на обща стойност 9600 лв. Средствата са за лечение, следоперативно лечение, закупуване на лекарства, неотложни социални дейности и пострадали при бедствия. Неактуални, неокомплектовани документи и неотговарящи на изискванията съгласно Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи са станали причина за отхвърляне на  29 искания на граждани.

ОбС през периода е удостоил с наградата „Плакет на името на П. Кр. Яворов двама местни творци.

Спазена е традицията по всеки разглеждан въпрос постоянните комисии да изразяват становище с предложение или препоръка по обсъждания материал, предложен от общинска администрация.  Петте постоянни комисии са провели общо 23 заседания плюс още 4 съвместни. В ОбС са регистрирани 14 питания, два сигнала и едно предложение.

За взетите решения на ОбС се води електронен и хартиен регистър, а решенията се предават на служителите от общинска администрация  за изпълнение чрез системата „Архимед”, като стриктно се следи за тяхното изпълнение и отчитане.

За финал г-жа Кабакова отчете, че работата на ОбС се отличава с необходимата активност и отговорност. Като недостатък се посочва единствено недостатъчното участие на съветниците  в организираните обучения, обществени обсъждания както и в работните групи по разработка на ОПР. В своята работа ОбС е подпомаган активно от специалистите от администрацията, които редовно участват в заседанията на ПК и на ОбС.

Надя ЖЕЧЕВА

About the Author :