Общински съвет – Болярово против инвестиционно предложение в Малко Шарково

IMGP3264На 29 юли 2015 година Общински съвет – Болярово проведе своето четиридесет и осмо заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2015 година; отчет за дейността на съвета и неговите комисии за първото шестмесечие на 2015 година; отчет за изпълнение актовете на ОбС за първото шестмесечие на 2015 година; отчет по законосъобразната работа на специалиста, кметовете и кметските наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност за периода 2014-2015г. и по изпълнението на издадената заповед на кмета на общината; определяне на такса за промяна на предназначението на част от имот № 000737 – общинска собственост по КВС на с. Горска поляна, община Болярово с право на строеж на „Булгартрансгаз” ЕАД – гр. София; предоставяне безвъзмезно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 05284.501.325.1.1 държавна собственост от областен управител с административен център град Ямбол на община Болярово.

IMGP3263Общинските съветници гласуваха единодушно против предложение за разглеждане на инвестиционно предложение на “ЕЛИМАР”ООД – гр.София представлявано от управителя Елена Миткова Маринова и „МИНЕРА –ММ”ООД – гр.София, представлявано от Димитрина Костадинова Маринова и обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение „Добив на индустриални материали-габродиоритови порфирити и базалти от площ “Болярка”, находище “Болярка” в землището на с.Малко Шарково, община Болярово, област Ямбол”, насрочени на 24.08.2015 г. от 16.00 ч. в с.Малко Шарково, община Болярово, област Ямбол. От техните изказвания, както и от тези на кметовете и кметските наместници, стана ясно,че инвестиционното предложение на “ЕЛИМАР”ООД – гр.София не е в интерес на жителите на общината, това ще бъде становището и мнението им и на общественото обсъждане на 24 август 2015 година, в което ще се включат.

About the Author :