Общински съвет – Болярово проведе последно заседание за мандата

IMGP4461На 18 септември 2015 година от 9.30 часа Общинския съвет – Болярово проведе петдесетото си заседание. Това  заседание е последно за мандата на този Общински съвет.

На него бяха разгледани и приети докладни записки относно: информация за готовността за учебната 2015/2016 година; информация за състоянието на отрасъл селско стопанство на територията на Общината за стопанската 2014-2015 год. по ЗСПЗЗ и ЗОСИ; определяне на имотите – общинска собственост, извън тези по ал.1 от чл.9 на ЗОС, които подлежат на задължително застраховане; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; отчет за дейността на съвета и неговите комисии за мандата; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в гр.Болярово, община Болярово на собственика на законно построена върху него сграда; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Стефан Караджово, община Болярово; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Странджа, община Болярово на собственика на законно построена върху него сграда; промяна на бюджета и инвестиционната програма на Общината за 2015 година; предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на община Болярово и кмет на кметствата в община Болярово в населените места с.Мамарчево, с.Воден, с. Голямо Крушево, с. Малко Шарково, с. Попово и с. Стефан Караджово; ново обсъждане и преразглеждане на решение № 550 взето на 17.08.2015 г. по т.1 от дневния ред на 48 заседание на ОбС Болярово, с което е разрешено и дадено съгласие за дарение идеална част от недвижим имот общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общинска собственост в полза на държавата на Министерство на здравеопазването за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 година;

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Болярово във връзка с разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Ямбол за периода 2016 – 2020 година; издаване на разрешително от кмета на община Болярово за водовземане от води – публична общинска собственост, представляваща язовир с номер 000161 в землището на село Попово по реда на чл. 52, ал. 1, т.3 от Закона за водите; удължаване на срокове на договори за наем на Йордан Трифонов Трифонов с постоянен адрес в гр. Болярово на ул. „Граничарска” № 1 вх.Б ап.19 – земеделски производител  сертифициран  съгласно регламент ЕО № 834/2007 от фирма „ТП Австрия Био Гаранти” за отглеждането по биологичен начин на животни  в землището на с.Воден,община Болярово; допускане поправка на очевидна техническа грешка в решение на ОбС Болярово и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот частна общинска собственост от земеделска земя възстановена по ЗСПЗЗ и сграда землището на село Стефан Караджово, община Болярово.

По последна точка – изказвания, питания, становища и предложения на гражданите, общинският кмет Христо Христов благодари на всички съветници, кметове и кметски наместници за успешната работа през изтичащия вече мандат и пожела на себе си и тях много още бъдещи успехи и все така благоприятна работа в полза на жителите на общината.

Председателят на Общинския съвет Атанас Дженков също благодари на всички свои колеги, кметове и кметски наместници и представители на общинската администрация за успешно взетите решения и работата в синхрон през този мандат, който тепърва ще бъде отчитан като наистина успешен. Пожела на всички здраве и бъдещи успехи.

Част от общинските съветници и кметските наместници също благодариха на всички и пожелаха на тях и себе си бъдещи успехи. За да работят отново заедно.

 

About the Author :