Общински съвет – Болярово прие протестна декларация срещу увеличението на водата

DSC09935На 15 декември 2017 година Общински съвет – Болярово проведе тридесетото си заседание.

На последното си за календарната година заседание, общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2017 година; приемане на план – сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2018 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; приемане на план-сметка за дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ за 2018 година; определяне представител на община Болярово в комисия за изработване на областна здравна карта; кандидатстване на община Болярово по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002–2.006 – втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.

Като допълнителна точка, предложена от общинския кмет Христо Христов, бе приета протестна декларация срещу увеличението на водата. Декларацията е подписана и от кметовете и кметските наместници от общината. В нея се казва, че с одобрението на увеличението на водата ще се усили бедността и мизерията, характерна за граничните райони на България, където преобладаващо живее население в пенсионна възраст и хора с ниски доходи, които не могат да осигурят основните си потребности от храна и лекарства, а допълнително ще бъдат натоварени с по-високи цени на водата.

Внасяйки докладната записка,  господин Христов разясни, че с декларацията изразяват протест и несъгласие с увеличаване цената на водата.А мотивите са, че няма направени конкретни инвестиции от „В и К“ – оператора в община Болярово, всички направени инвестиции са плод на работата на общинска администрация за спечелването на проекти за подмяна на водопроводите на Болярово, Воден, Ружица и частично в Стефан Караджово. Другият мотив е, че голяма част от водата в община Болярово се подава по гравитачен път – главният водопровод, който захранва и двете общини – Болярово и Елхово от с. Воден е гравитачна вода и захранва 9 населени места. Вторият водопровод от Голямо Шарково към Елхово също е по гравитачен път”. Общинският кмет напомни, че веднъж водата се увеличи от 1 декември и от 1 януари тя отново ще се повиши за втори път. Според него е недопустимо при увеличение на пенсиите с 3 %, водата да се увеличи с 20 %. Декларацията ще бъде изпратена до ДКЕВР, омбудсмана, областния управител и управителя на ВиК – Ямбол.

About the Author :