Общински съвет – Болярово прие важни решения

chelen 2На 29 юни 2015 г. Общински съвет – Болярово проведе четиридесет и шесто заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки за актуализиране и утвърждаване на общинската и областна транспортни схеми в община Болярово съгласно чл.8, ал.3 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили. В дневния ред бяха включени и отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово, отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за гражданската регистрация, отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за вероизповеданията, подзаконовите нормативни актове и Наредба за гробищните паркове на община Болярово. Приети бяха информация за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за физическото възпитание и спорта, Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2015-2018 г. Извършена беше промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2015 г.

Съветниците приеха продажбата на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на с. Попово, община Болярово; продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на с.Дъбово, община Болярово; предоставяне под наем или аренда на пасища и мери – общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2015/2016 г. Приета беше Наредба № 23 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, находящи се на територията на община Болярово. Съветниците одобриха издаване на запис на заповед от община Болярово в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 28/321/01517 от 10.12.2013 г. по мярка 321 за Проект “Реконструкция на път JAM 1028/ІV-79021 от разклон ІІ-79 – Попово – Дъбово – Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600”, сключен между община Болярово и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

Те приеха и искане на ОС ”Земеделие” – Елхово, офис Болярово за възстановяване на право на собственост върху земеделски земи на наследниците на Тончо Пеев Стойков б.ж. на с. Дъбово, община Болярово в землището на с. Стефан Караджово, по молба на наследника Джена Тончева Дженкова, възстановени с протокол от общинската служба общо 63,900 дка по влязло в сила съдебно решение № 83 от 17.07.2007 г. по гр.дело №120 от 2007 г. по описа на Районен съд Елхово.

Съветниците гласуваха предложение за замяна на поземлени имоти от земеделска земя възстановена по ЗСПЗЗ собственост на община Болярово, намиращи се в землището на гр. Болярово с поземлен имот собственост на наследниците на Димитър Христов Тодоров, с цел разширяване на поземлен имот, намиращ се в гр. Болярово на ул.”Николай Лъсков” № 7 /стопански двор на общината/.

В последната точка от дневния ред – изказвания, питания, становища и предложения, общинският съветник Мария Тодорова постави проблем от името на граждани.

About the Author :