Общински съвет Болярово отпусна помощи на пострадалите от наводнението в Попово

IMGP7683На 26 февруари 2015 година от 9.30 часа Общински съвет – Болярово проведе своето четиридесет и второто си заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: годишен отчет на Местната комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Болярово за 2014 година; категоризиране на общински жилища според предназначението им; приемане на Програма за развитие на читалищната дейност през 2015 година; Общински план за интегриране на ромите в община Болярово /2014-2020/; отчет за дейността на съвета и неговите комисии за второто шестмесечие на 2014 година; отчет за изпълнение актовете на ОбС за второто шестмесечие на 2014 година; одобряване на три годишна  бюджетна прогноза 2016 – 2018 година; продажба на съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-379,кв.45 по плана на с.Горска поляна; продажба на недвижим имот – частна собственост в с. Иглика; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; отдаване под наем на поземлени имоти – частна собственост в землището на с.Стефан Караджово; предложение за отдаване под наем за 2014 -2015 г. на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2015 година.

About the Author :