Общински съвет – Болярово, не подкрепи провеждането на местен референдум поради незаконосъобразност

IMGP1546Общински съвет – Болярово, проведе двадесет и второто си заседание на 30 март..

По първа точка от дневния ред бе разгледана докладна записка относно законосъобразността на въпроси поставени от инициативен комитет на граждани с избирателни права с искане за произвеждане на местен референдум както и относно тяхната значимост и попадането им в кръга на въпросите от компетентност на органите на местното управление. След допитване до юристи общинските съветници взеха решение на основание чл.30 ал.3 предложение 2 от ЗПГУДВМС провеждането на местен референдум за бъде отхвърлено по въпросите с мотиви, отразени в становището на Адвокатски съвет – Ямбол и отразените отговори. Поради това че въпросът е нормативно уреден по начина, по който е зададен, той се явява незаконосъобразен и на основание чл.31, ал.1 изр.2 от ЗПГУДВМС следва да бъде отказано произвеждането на местен референдум по него. Не съществува предпоставката на чл.26, ал.1 от ЗПГУДВМС за произвеждане на местен референдум по въпросното предложение и на осн. чл.30, ал.3 предложение 2 от ЗПГУДВМС същото да бъде отхвърлено. Не съществува предпоставката на чл.26, ал.1 от ЗПГУДВМС за произвеждане на местен референдум по въпросното предложение и на осн. чл. 30, ал. 3 предложение 2 от ЗПГУДВМС същото да бъде IMGP1545отхвърлено. Предложеният въпрос не е от компетентността на органите на местното самоуправление, а доколкото е уреден от закона, който има действие на цялата територия на държавата, то той не е и такъв с местно значение и на основание чл. 30, ал.3 предложение 2 от ЗПГУДВМС същото да бъде отхвърлено.

Общинските съветници приеха следните докладни записки: отчет за изпълнение на бюджета на общината и състоянието на общинския дълг за 2016 г.; отчет за работата на общинската администрация по закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове за периода 01.01.2016 г до 31.12.2016 г.; мрежата от училища и детски градини и утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с ученици под минималния брой в община Болярово за учебната 2017/2018 г.; отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се граждани от община Болярово; предложение за включване на ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджово, община Болярово в списъка на защитените училища; одобряване на безлихвен заем за сметка на чужди средства; ползване на дървесина от общински горски фонд на територията на община Болярово за местното население и одобряване на продажна цена за 1 пространствен кубичен метър; кандидатстване на Община Болярово с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика, съгласно Методика за разпределение на IMGP1548средства по Фонд „Социална закрила”; определяне на представител на община Болярово за участие в насроченото извънредно общо събрание на МБАЛ ”Св. Пантелеймон” АД със седалище гр. Ямбол и адрес на управление ул.”Панайот Хитов” № 30,с  ЕИК 128501598  на акционерите на дружеството на 30.03.2017 г. от 13.00 ч. при дневен ред публикуван на интернет страницата на търговския регистър към Агенцията по вписвания и нови точки в дневния ред на извънредното  общо събрание и за съгласуване позиция и мандат на представителя на общината по въпросите от дневния ред; отдаване под наем на общинска земеделска земя на територията на община Болярово за срок от пет стопански години; предложение за разглеждане от общинските съветници на ОбС Болярово на предоставен от Областен управител на област Ямбол протокол № 2 от 17.03.2017 г. от проведено редовно общо събрание  от 11.00 ч. на „Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от “В и К” ЕООД Ямбол” за взетите решения по предложенията от дневния ред разгледани на общото събрание с което е дадена преди това в заседание на ОбС Болярово от 30.01.2017 г. с решения на ОбС Болярово позиция и мандат на  кмета на общината по поставените въпроси от дневния ред.

На заседанието бяха приети отчети за работата за периода 11.2015 г.- 31.12.2016 г. на кметовете на селата: Стефан Караджово, Воден, Попово, Малко Шарково и кметските наместници на селата: Денница, Оман, Камен връх.

 

About the Author :

Leave a reply