Общински съвет – Болярово актуализира транспортните схеми

kolona 2Актуализиране и утвърждаване на общинската и на областната транспортни схеми в община Болярово е първата точка от дневния ред на тринадесетото заседание на Общински съвет – Болярово. То ще се проведе на  28.07.2016 год. Дневният ред включва още: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото шестмесечие 2016 г.; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2016 г.; приемане отчета за изпълнение бюджета на общината и състоянието на общинския дълг за първото шестмесечие на 2016 г.; отчет за работата на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие на 2016 г.; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за физическото възпитание и спорта. Общинските съветници ще вземат решение и за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землищата на с. Крайново, с. Оман, с. Дъбово; продажба на поземлен имот с идентификатор частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Стефан Караджово; предоставяне под наем чрез търг на пасища и мери – общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2016/2017 година; предоставяне на дърва за огрев на ветераните от войните, военноинвалидите и военно пострадалите от община Болярово; предложение за предоставяне на дърва за огрев на общопрактикуващите лекари и стоматолози в община Болярово; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово;         използване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за финансиране на изготвянето на морфологичен анализ на отпадъците на община Болярово и участие на община Болярово с проектно предложение по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. По традиция сесията ще завърши с изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

About the Author :