Общински клуб на хората с увреждания Елхово свиква годишно отчетно събрание

Общински клуб на ХУ Елхово съобщава на своите членове, че в основанието на член 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 27.04. 2022 година от 10.00 часа, което ще се проведе в клуба при следния :

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет за дейността на организацията през 2021 г.
  2. Отчет на бюджета за 2021 г. и проект на бюджета за 2022 г.
  3. Отчет на КРК
  4. Насоки за работата на организацията за 2022 г.
  5. Други

При липса на кворум и на основание на член 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден след 1 час на това място и при същия дневен ред, независимо от броя на вашите членове.

От УС

About the Author :