Общински клуб на хората с увреждания Елхово свиква годишно отчетно събрание

О Б Я В А

Общински клуб на хората с увреждания  Елхово на основание

Чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 29.03.2017 год.от 09.00 часа в клуба при следния

                        Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Отчет за дейността на организацията за 2016 год.

2.Приемане на финансовия отчет за 2016 г и проектобюджета за 2017 г.

3.Отчет на КРК

4.Утвърждаване на насоките за работа на организацията за 2017 г.

  При липса на кворум и на основание на чл.26 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 

                                                               От УС

About the Author :