Общинските съветници приеха предложението за промяна в бюджета на община Ямбол за 2022 г.

 

Ямбол, 28.07.2022 г.

       Общински съвет – Ямбол прие предложението на кмета на град Ямбол Валентин Ревански за промяната в бюджета на община Ямбол за 2022г.

Предложението включваше:

–         Необходимост от изграждане на система за видеонаблюдение относно безопасността на децата и младежите настанени в ЦНСТДУ, ЦНСТМУ и ЗЖЛУИ. По това направление средствата ще бъдат осигурени от бюджета на второстепенния разпоредител с компенсирана промяна.

–         Необходимост от закупуване на футболни врати отговарящи на стандартите за провеждане на официални футболни срещи на деца, юноши и мъже на спортно игрище „Юнак“, с цел създаване на условия за провеждане на нормален тренировъчен процес на съответното спортно игрище и намаляване на експлоатация на терена на градския стадион.

–         Във връзка с планираното поетапно обновяване на кухненското оборудване в детските градини на територията на община Ямбол в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. са предвидени за закупуване стерилизатори. Актуалните цени към момента надвишават планираните. В тази връзка бе необходимо да се актуализират техните стойности. Ще бъдат закупени общо 22 броя стерилизатори за 5 детски градини.

–         Необходимост от закупуване на четвърта поливна машина за високо напорна помпа за вода, с която да се поддържат  тревните площи по цялата дължина на облагороденото корито на р. Тунджа, което бе превърнато в парково пространство, използвано от жителите и гостите на Ямбол.

–         Поради отпадане необходимостта за финансиране от община Ямбол изграждането на водопровод, който е бил в обхвата на новопроектирано кръстовище на ул. „Димитър Благоев“, ул. „Ямболен“ и ул. „Пирин“, гр. Ямбол“ и към момента вече е подменен по проект „Реконструкция и разширение на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Ямбол“ от ВИК Ямбол ЕООД, стойността на обекта ще бъде намалена.

–         Разликата от първоначално планираните средства от целева субсидия за капиталови разходи за обекта, ще бъде разпределена в изграждането на открити площадки за игра на ул.“Ж.Андреев“ № 112 /бившето НУ „Ради Ив. Колесов“/, в ж.к. „Златен рог“,  изграждане на велоалея от кръстовище „Трите вятъра“ до мост „Златен рог“.

Общински съвет – Ямбол прие и предложението за теглене на краткосрочен заем с ниска лихва, поради необходимостта от подмяна на ВИК мрежата на различни пътни обекти, които предстои да бъдат ремонтирани. С оглед на нормалната технологична последователност при извършване на строително-монтажни работи и с цел цялостно и качествено подобряване на съществуващата инфраструктура е необходимо всички тези дейности да се извършат преди полагане на новата настилка, изграждането на тротоари и обособяването на паркоместа.

About the Author :